تعبیر دیدن دعا کردن در خواب

0

تعبیر دیدن دعا کردن در خواب

تعبیر خواب دعا : دعا و راز و نیاز با خدا یکی از بهترین راهها برای آرام شدن روحی انسان از شر مشکلات در زندگانی است, که گاه فرد در خوابهای خود میبیند که در حال دعا کردن و راز و نیاز با خدا هست. دعا کردن انسان را آرام میکند بسیاری از معبران دعا کردن در خواب را خوب میدانند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب دعا را آماده کردایم.

تعبیر خواب دعا

در کتاب سر زمین رویاها تعبیر خواب دعا اینگونه است که:

دعای خیربرای شما :مجبور خواهید شد که ازدواج کنید .
دعای خیر برای بچه ها : خوشبختی.
دعای خیر برای خانواده : شادی بزرگ ولی ناخواسته.
یک مرد روحانی برای شما دعای خیر می خواند : شانس فراوان خواهید داشت.

تعبیر خواب دعا محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: دعا در خواب، دلیل حاجت روایی است. اگر ببیند خود را دعا می کرد و آمرزش می خواست، عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود.
اگر کسی ببیند دعا به کسی می نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد.
اگر ببیند مظلومی را دعا می کرد، دلیل کند که نسبت به همه خلق نیکو رفتار می کند و بدکسی را نمی خواهد و حاجت همه کس را روا کند. اگر ببیند دعای خاص می خواند، دلیل که وی را فرزندی آید.

تعبیر خواب دعا ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.
اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانة آن است که دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می کنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید .
گر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است که خطری دوستان شما را تهدید می کند .

تعبیر خواب دعا خالد بن العنبری

دعا خالد بن العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که دعا می کند یا برایش دعا می کنند، خیر و
بهرهای نیک نصیب او میشود و اگر کسی در خواب ببیند که در تاریکی دست دعا به طرف خداوند برداشته است و او را میخواند، از غم و اندوه نجات مییابد.

نظرات