جملات کوبنده انگلیسی + عکس استوری انگلیسی برای بیو

0

در این پست می توانید متن های کوتاه انگلیسی و جملات کوبنده انگلیسی و عکس استوری انگلیسی برای بیو و جملات خاص انگلیسی و اشعار انگلیسی و خاص و جملات ناب کوتاه انگلیسی و متن شاخ انگلیسی را مشاهده کنید.

جملات کوبنده انگلیسی

جملات کوبنده انگلیسی

Disturb my sleep but darling don’t dare disturb my dreams

می تونی خواب منو به هم بریزی … اما عزیزم حق نداری رویاهای منو آشفته کنی!

جملات کوبنده انگلیسی

𝔻𝕠𝕟’𝕥 𝕝𝕖𝕥 𝕪𝕖𝕤𝕥𝕖𝕣𝕕𝕒𝕪 𝕥𝕒𝕜𝕖 𝕦𝕡 𝕥𝕠𝕠 𝕞𝕦𝕔𝕙 𝕠𝕗 𝕥𝕠𝕕𝕒𝕪
به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه

جملات کوبنده انگلیسی

The difference between me and others is that I won’t give up in difficult situation.

تفاوت من با دیگران اینه که وقتی شرایط سخت میشه من جا نمیزنم.

جملات کوبنده انگلیسی

Never love anyone who treats you like you’re ordinary

هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

جملات کوبنده انگلیسی

Bₑ ₜₕₐₙₖfᵤₗ Fₒᵣ ₜₕₑ ₕₐᵣd ₜᵢₘₑₛ, Fₒᵣ ₜₕₑy ₕₐᵥₑ ₘₐdₑ Yₒᵤ
از لحظات سختت متشکر باش! آن ها بودند که تو را ساختند

عکس استوری انگلیسی خفن

The time is always right to do what is right.

زمان درست برای انجام کارهای درست همیشه همین الآنه.

جملات کوبنده انگلیسی

Be a diamond esteemed and rare, not a stone found everywhere

یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد

***

Follow your dreams and don’t let anyone stop you
رویاهایت را دنبال کن و اجازه نده هیچ کس تو را متوقف کند

جملات کوبنده انگلیسی

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel better

اگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

جملات خاص انگلیسی تیکه دار

I would rather die on my feet than live on my knees

ترجیح می دم روی پاهام بمیرم تا این که روی زانوهام زندگی کنم

جملات کوبنده انگلیسی

All the people who knock me down only inspire me to do better
تمام کسانی که مرا زمین زدند، فقط به من انگیزه ای برای بهتر شدن دادند!

***

If you do not live in the life of the king

Be a soldier who goes through hardship and becomes a minister. A minister can checkmate the king.

اگه توی بازی زندگی شاه نشدی؛ یادت باشه یه سرباز میتونه سختی­ها رو پشت سر بذاره، به خونه آخر برسه و وزیر بشه. وزیر مهره­ای که شاه رو مات میکنه!

جملات کوبنده انگلیسی

Everyone has weaknesses, but I’m not everyone

هر کسی یه ضعفی داره اما من “هر کسی” نیستم!

نظرات