تفریحات

تعبیر تشنگی در خواب

0

تعبیر تشنگی در خواب

تعبیر خواب تشنگی : خوابهایی هستند که فرد در آن خواب تشنگـی را میبیند و ممکن است از تشنگی زیاد از خواب بیدار شود. بسیاری از معبران تشنگی در خواب را خوب نمیدانند. تعبیر خواب تشنگی بستگی به نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب تشنگی را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب تشنگی

تعبیر خواب تشنگی محمد بن سيرين

محمد بن سيرين گوید: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت تشنه است و آب نمي يافت، دليل كه رنجي و زحمتي بدو رسد و از بهر دين يا از بهر دنيا. اگر بيند تشنه است و نمي يافت يا كسي بدو داد و او نخورد، دليل كه از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.

تعبیر خواب تشنگی خالد العنبری

خالد العنبری گوید: تشنگی در خواب ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی یا احساس غربت دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب تشنگی لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو گويد : تلاشهاي بيهوده ، غصه

تعبیر خواب تشنگی منوچهر مطيعي تهرانی

منوچهر مطيعي تهرانی گوید: احساس تشنگي در خواب خوب نيست و ميل به فساد و تباهي است. ممکن است شب بد غذائي کرده و با شکم انباشته خوابيده باشيد در اين صورت خواب شما تعبير ندارد ولي اگر بيدار شديد و تشنه نبوديد خوابي که ديده ايد داراي تعبير است.
اگر در خواب احساس کنيد که تشنه هستيد و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشيديد و رفع عطش کرديد خواب شما مي گويد ميل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف داريد و با رفع تشنگي آن عمل خلاف را مرتکب مي شويد و آن گناه را مي کنيد که البته خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که تشنه هستيد و به دنبال آب مي گرديد همان معني است به استثناي اين که موفق نمي شويد کار خلاف بکنيد و گناهي مرتکب شويد.

تشنگی شدید

هر نوع جستجو و ولع شديد در خواب هاي ما به صورت تشنگي فورم مي گيرد و ظاهر مي شود. اگر بيماري است که مدت ها است از بيماري رنج مي کشد در خواب ببينيد تشنه است و به دنبال آب مي گردد و در پايان به آب مي رسد و مي نوشد و رفع عطش مي کند خواب او مي گويد سرانجام شفا مي يابد و درمان دردهايش را خواهد يافت. اين با حالت اول متفاوت است. اگر در جاي گرمسير باشيد و احساس تشنگي بکنيد بهتر از اين است که در جاي سردسير باشيد و با تشنگي به دنبال آب بگرديد.

نظرات