تعبیر دیدن پدر در خواب

0

تعبیر دیدن پدر در خواب

تعبیر خواب پدر : در خوابها دیدن پدر و مادر بسیار اتفاق می افتد. بسیاری از معبران هستند که برای دیدن پدر در خواب تعبیرهای گوناگونی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پدر را آماده کردایم.

تعبیر خواب پدر

تعبیر خواب پدر ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند پدر مرحوم خود را می بوسد و از او مراقبت میکند دلیل که اراده قلبی بسیار زیادی به ایشان دارد

تعبیر خواب پدر خالد العنبری

خالد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است، عمرش طولانی و مقامش والا میگردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است، تلاش و کوشش او کم خواهد شد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب مادر

تعبیر خواب پـدر شیخ طوسی

شیخ طوسی گوید: چنان چه ببینی پدر فوت شده خودت را می بوسی و اما از دست تو دلخور و ناراحت است و از شما گلایه میکند می تواند بر سه معنی استوار باشد: نیازمند دیگران شدن مثلا قرض گرفتن از دیگران , قحطی کمبود و در تنگنا قرار گرفتن , سخت شدن معیشت و یا زندگی بر خانواده.
اگر کسی ببینید که پدرشوهرش را بخاطر دعوا و یا اختلاف میکشد به نشانه ی طلاق یا جدایی از همسر است.
اگر دیدی او را دشنام میدهی و یا به ایشان بی احترامی میکنی به نشانه ی این است که با زن خود دعوا یا مشاجره خواهی کرد.

تعبیر خواب پدر آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.
اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.
اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد.

تعبیر خواب پدر

نظرات