شرایط دریافت کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر سال ۱۴۰۲

0

شرایط دریافت کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر سال ۱۴۰۲

بر اساس آیین‌نامه اجرایی کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر پرداخت می شود. معسر به فردی اطلاق می گردد، که فاقد شغل و درآمد و بیمه بوده و قادر به تأمین حداقل معیشت و اداره زندگی خود نباشد. جزئیات خبر را بخوانید:

کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر

جزئیات پرداخت کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر

به گزارش پایگاه خبری اختبار، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۴۰۰/۰۲/۴۷۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای بخشی از بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی کمک معیشت ایثارگران سال ۱۴۰۲ موضوع: بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

جزئیات و شرایط پرداخت کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر

بند (ب-۱) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند و افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد مشمول این آیین‌نامه خواهند شد.

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۳- ستاد: کل ستاد کل نیروهای مسلح
۴- پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵- کمک معیشت مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مندرج در قانون بودجه ماهانه به مشمولین پرداخت میگردد.

مشمولین: جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین نامه شناسایی می‌شوند.

ماده ۲- متقاضیان برای بهره مندی از کمک معیشت موضوع این آیین نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد و یا ستاد کل (حسب مورد) ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر نداشتن شغل و درآمد را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده ۳- بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت نام متقاضی به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (ان آی ایکس) به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاه‌های مذکور می‌باشد.

ماده ۴- بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک معیشت برای مشمولان این آیین نامه با اولویت دهک‌های درآمدی پایین تر (دهک‌های ۱ تا ۴) اقدام نمایند.

تبصره – بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند ظرف سه ماه اطلاعات مشمولین دهک‌های (۸) تا (۱۰) را پایش نموده و در مقاطع زمانی سه ماهه به ترتیب از دهک‌های بالاتر حذف و منابع حاصل را صرف تحت پوشش قرار دادن افراد در نوبت مشمول دهک‌های (۱) تا (۷) نمایند.

ماده ۵- بنیاد و ستاد کل حسب مورد مکلفند از تاریخ برقراری کمک معیشت برای مشمولین حداقل یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت وی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام نمایند و دستگاه های مذکور موظفند نسبت به پاسخ استعلام با قید فوریت اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک معیشت وضعیت را راساً با قید فوریت به مرجع استعلام اعلام نموده تا بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۶- کمک معیشت پرداختی به مشمولین بر اساس جدول زیر تعیین خواهد شد.

ماده ۷- بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط نسبت به برقراری ،قطع اصلاح یا استمرار (حسب مورد) کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره – پایگاه موظف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

ماده ۸- چنانچه مشمولین از صندوقهای بازنشستگی حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک معیشت مقرر در این آیین نامه دریافت نمایند صرفاً مایه التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در این آیین نامه توسط بنیاد یا ستاد کل حسب مورد پرداخت می‌شود.

ماده ۹- جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد و ستاد کل حسب (مورد مشغول به کار نشده باشند، مشمول این آیین نامه نمی گردند.

ماده ۱۰- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) است.

مشمولین‌ دارای‌ چه‌ شرایطی‌ هستند:

۱- رزمندگان بسیجی معسر : رزمندگان بسیجی معسر باید حداقل سابقه شش ماه حضور در جبهه داشته باشند (از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ الی ۶۷/۵/۲۷)

۲- بسیجیان جانباز زیر ۲۵ درصد معسر
۳- سربازان جانباز معسر دفاع مقدس دارای جانبازی ۲۴-۵ درصد

۴- جانبازان دفاع مقدس که دارای جانبازی ۵ تا ۲۴ درصد بوده معسر نیز باشند. درصد جانبازی مورد تایید بنیاد شهید ملاک می باشد.

تعریف معسر

معسر به فردی اطلاق می گردد، که فاقد شغل و درآمد و بیمه بوده و قادر به تأمین حداقل معیشت و اداره زندگی خود نباشد.

توجه: رزمندگان و جانبازانی که همسر آنان از یکی از دستگاه های دولتی و یا غیردولتی و یا صندوق های بازنشستگی حقوق و یا مستمری دریافت می کنند، مشمول این طرح نمی گردند.

نحوه احراز مشمولین دريافت کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر

الف) احراز سوابق :

۱- تایید سوابق جبهه متقاضی توسط مراجع ذیصلاح (ادارات ایثارگران نیروهای مسلح)
۲- ارایه تصویر پایان ماموریت در جبهه

ب) احراز اعسار:

۱- سرکشی از منزل متقاضی، بررسی وضعیت معیشتی و تهیه گزارش مددکاری ایثارگران رده مربوطه
۲- اخذ استعلامات شامل بنیاد شهید و امورایثارگران ،سازمان بازنشستگی ن م ، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بیمه ای (مبتنی بر ۱- مدت سابقه پرداخت بیمه ۲- دریافت و یا عدم دریافت مستمری)

ج) احراز‌ درصد‌ جانبازی:

۱- براساس تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران

مدارک مورد‌نیاز‌ جهت‌ کمک معیشت رزمندگان و جانبازان معسر

۱- تکمیل برگه درخواست فردی توسط مشمول و ارجاع به مددکار توسط رده ایثارگران
۲- گزارش مددکاری
۳- استعلامات اخذ شده از صندوق های بازنشستگی
۴- گواهی سابقه حضور درجبهه به همراه تصویر پایانی از یگان اعزام کننده برای هر اعزام
۵- برگه تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم درآمد بالاتر از حداقل معیشت،که معادل ۵۰ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت بوده و هرساله توسط دولت تعیین و اعلام می گردد.
۶- تصویر کارت ملی، صفحه اول و دوم شناسنامه رزمنده و تمام اعضای خانواده
۷- برگه ایجادی (برگه ای است که توسط ادارات ایثارگران نیروهای مسلح در استانها تهیه می شود)
۸- گردشکار رده استان(شامل تایید پایین ترین رده تا بالاترین رده در استان)
۹- گواهی مجروحیت و گواهی درصد جانبازی (صادره از بنیاد شهید) برای جانبازان

نظرات