تعبیر شنیدن صدای اذان در خواب

0

تعبیر شنیدن صدای اذان در خواب

تعبیر خواب اذان : بسیاری از افراد بخصوص مسلمانان با شنیدن صدای اذان احساس آرامش میکنند. معبران برای اذان تعابیر مختلفی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب اذان و اذان گفتن را آماده کردایم.

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان به فرمایش حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
حج , سخن حق , فرمانروائی , بزرگی , ریاست , سفرطولانی , بریدن , تنگدستی و فقر , خیانت , جاسوسی , منافقی , بریدن دست.

تعبیر خواب اذان به فرمایش یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام فرماید: دیدن بانک نماز و اقامه گفتن دین قوی شود و حرمت او بیفزاید.

تعبیر خواب اذان ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر مؤمن و درستکار و عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی که در جای آشنایی اذان می‌گویی یا می‌شنوی، یـعـنـی به حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوكَ رِجَالًا… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده تا پیاده سوی تو آیند… (حج-۲۷)، ولی اگر اذان را در جای نا آشنایی گفته‌ای یا شنیده‌ای، یـعـنـی مسالۀ ناخوشایند و ناگواری برای تو بوجود می‌آید.
ولی اگر شخصی «فاسق» این خواب ببیند، یـعـنـی او را به اتهام دزدی و سرقت دستگیر می‌کنند.

اگر ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی اگر ببینی در بستر خوابیده و اذان می‌گویی، یـعـنـی با زنت الفت و دوستی خواهی داشت.
اگر ببینی در خانه خودت اذان می‌گویی، یـعـنـی فقیر و ناتوان می‌شوی اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد،

تعبیر خواب اذان ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز (اذان) می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه های اذان زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.
اگر دید کودکی اذان می داد، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید.
اگر بیند اذان در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.
اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است.
اگر بیند محبوسی در زندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.
اگر بیند اذان به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود.

نظرات