تفریحات

تعبیر خواب آلاچیق به چه معناست

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره درست کردن آلاچیق در خواب و خراب شدن آلاچیق و تعبیر خواب دیدن درباره آلاچیق بزرگ و تعبیر خواب رنگ کردن آلاچیق را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آلاچیق

تعبیر خواب آلاچیق

تعبیر خواب آلاچیق  در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق و محبت بسیار خوش شانس هستید و در نزدگیتان اتفاقات خوب و خوشی برایتان می افتد

تعبیر خواب درکتاب سرزمین رویاها

خواب آلاچیق: شما دارای فرزندان بسیاری خواهید شد.
شما تنها زیر یک آلاچیق هستید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
شما با دیگران زیر آلاچیق هستید: معشوقتان به ملاقات شما می آید.
شما زیر یک آلاچیق خوشه های انگور را می چینید: زندگی زناشوئی شما خوشبخت و موفق خواهد شد.

استاد مفید گفته اند اگر ببینی که دیگران داخل آلاچیق هستند و مشغول صحبت کردن یا استراحت می باشند ، نیکوست و قول این را میدهد که شما از جانب بعضی از کسانی که به آنها اعتماد کامل دارید و در زندگی تان نقش اساسی بازی می کنند و یا بطور کلی جزو عزیزانتان هستند.

نیکی ، محبت و منفعت دریافت کنید و از نزدیک و با چشمان خودتان شاهد موفقیت ها ، پیشرفت ها و لذت های آن ها باشید.

اما چنان چه مرده ای را در آلاچیق دیده باشی ، زیاد نیکو نیست و احتمالا حاوی این خبر است که موجی از بدبیاری ها و یا غم های کهنه به سراغ شما بیایند و برای چند روزی آرامش و راحتی شما را بر هم بزنند اما خوشبختانه این دوران کوتاه مدت است و بزودی برطرف می شود.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب الاچیق بدین معناست که اگر ببینی که دیگران داخل آلاچیق هستند
و مشغول صحبت کردن یا استراحت می باشند ،
نیکوست و قول این را میدهد که شما از جانب بعضی از کسانی که به آنها اعتماد کامل دارید
و در زندگی تان نقش اساسی بازی می کنند و یا بطور کلی جزو عزیزانتان هستند.

نیکی ، محبت و منفعت و عشقو مهربانی دریافت کنید و از نزدیک و با چشمان خودتان شاهد موفقیت ها ، پیشرفت ها و لذت های آن ها باشید. و به هر انچه که میخواهید برسید

اما چنان چه مرده ای را در آلاچیق دیده باشی ، زیاد نیکو نیست
و احتمالا حاوی این خبر است که موجی از بدبیاری ها و یا غم های کهنه به سراغ شما بیایند و شما را نگران می سازد
و برای چند روزی آرامش و راحتی شما را بر هم بزنند و شما را نگران می سازد
اما خوشبختانه این دوران کوتاه مدت است و بزودی برطرف می شود
و زندگی شما به حالت قبل بر می گردد و خوشبخت می شوید . و نگرانی های شما بر طرف می شود

تعبير خواب آلاچیق به روايت آنلی بیتون

دیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید.

نظرات