تعبیر دیدن زبان در خواب

0

تعبیر دیدن زبان در خواب

تعبیر خواب زبان : زبان یکی از حساسترین عضو در بدن است که انسان بکمک آن حرف میزند و یا غذاهارا میچشد. معبران بیشتر زبان را به علم فرد تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب زبان را آماده کردایم.

تعبیر خواب زبان

تعبیر خواب زبان به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: دیدن زبان به خواب بر شش وجه است: حکمت، ریاست، ترجمان، حاجت، دلیل، سخن گفتن به زبان های مختلف.

تعبیر خواب زبان حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرمایند: اگر ببینی زبان تو قوی و کلفت می‌باشد، یـعـنـی به خوبی می‌توانی صحبت کنی و به بحث و مناظره بپردازی و بر دشمن غلبه خواهی کرد. اگر ببینی زبان تو دراز شده است، یـعـنـی دارای زبان تندی هستی و به بدگوئی از دیگران می‌پردازی و مردم را با حرف‌های خودت رنجیده می‌سازی. اگر ببینی زبان تو برگشته است، یـعـنـی بیچاره و بیمار می‌شوی.

زخم شدن زبان

اگر ببینی زبان تو ورم کرده است، یـعـنـی به اندازۀ آن با حرف‌ها و گفتار خودت مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی زبان تو زخمی شده است، یـعـنـی به کسی تهمت و بهتان می‌زنی یا بر علیه کسی شهادت و گواهی دروغ خواهی داد . اگر ببینی زبان تو مو درآورده است، یـعـنـی به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.

تعبیر خواب زبان ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند. اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل گوئی توبه کند و خاموشی اختیار کند. اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت، دلیل است سخنی گوید که رضای خدا باشد. اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد، دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن. اگر بیند که زبان کسی می مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند.

تعبیر خواب زبان آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر خواب ببینید لال هستید، علامت آن است که نمی‌توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می‌خواهید، ترغیب کنید.
اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوستانی بی وفا خواهد یافت.

نظرات