تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

0

تعبیر دیدن جهنم (دوزخ) در خواب

تعبیر خواب جهنم : دیدن جهنم در خواب به اشکال مختلف به تعبیر بسیاری از معبران به عمل و کردار فرد در این دنیا اشاره دارد. دوزخ یا جهنم در بسیاری عقاید مذهبی و اسطوره‌ای، مکانی برای عذاب ابدی، اغلب پس از رستاخیز، در زندگی پس از مرگ است. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب جهنم را آماده کردایم.

تعبیر خواب جهنم

تعبیر خواب جهنم به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای جهنم عبارتند از: خشم خداوند بر تو , انجام گناه , ظلم و ستم پادشاه ستمگر , رنج و مصیبت , ذلت و خواری , خوردن مال یتیمان و ربا خواری.

تعبیر خواب جهنم محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصی و بدکار است و توبه باید کند و به سوی حق تعالی بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافری بمیرد. اگر ببیند دوزخ را و از آن رنجی و گزندی به تن او نرسید، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود وبه آخر سلامتی یابد.

اگر ببیند در دوزخ رفت و ندانست کِی بدانجا رفت، پیوسته در جهان به تنگ روزی گرفتار باشد. اگر ببیند که طعام و شراب آنجا می خورد و در آتش می سوخت، دلیل که در جهان کردار بد می کند و در آخرت بلای او خواهد بود. اگر ببیند فرشته موی پیشانی وی بگرفت و به دوزخ رفت، دلیل که به گناه کردن بمیرد.

خوردن غذای در جهنم

اگر ببیند از غذای دورخ چیزی بخورد، مانند زقوم، دلیل است که به علم باطل و مجهول مشغول شود، که آن علم وبال او خواهد بود، یا خون ناحق کند. اگر ببیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت، دلیل که سخن فحش و منکر گوید. اگر ببیند آتش دوزخ می خورد، دلیل است که مال یتیمان خورد. اگر ببیند که آتش نزدیک دوزخ می افروخت، دلیل که او را کاری صعب از جهت پادشاه یا حاکم پیش آید.

تعبیر خواب جهنم منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب خود جهنم را دیدی تعبیرش آینه آشفته است.اگر در خواب دیدی که وارد جهنم شدی ولی در آتش نسوختی تعبیرش نجات یافتن از تنگی و سختی است. اگر در خواب صدای ناله و فریاد کشیدن کسی را در جهنم شنیدی تعبیرش در عذاب بودن و رنج بردن دیگران از زبان شماست.

تعبیر خواب جهنم جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر ببیند او را کشان کشان به دوزخ بردند، دلیل که عاقبت او به کفر کشد. اگر ببیند بانگ آتش دوزخ می شنید، دلیل که هیبت و سیاست پادشاه به او رسد. اگر ببیند که در نزدیک دوزخ قرار گرفت، دلیل که جهان بر وی دشوار شود.

تعبیر خواب جهنم آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب دیدی که در جهنم هستی تعبیرش این است که هوس ها شما را از بین میبرند.اگر در خواب دوستان خود را در جهنم دیدی تعبیرش نگرانی و پریشان خاطری است.اگر خواب فریاد زدن در جهنم را دیدی تعبیرش استفاده دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما است.

نظرات