arongroups

عایق الاستومری چسیت | انواع عایق الاستومری

0

یک نوع عایق حرارتی است که از مواد الاستومریک تشکیل شده است. الاستومرھا مواد پلاستیکی ھستند که خاصیت انعطافپذیری بالایی دارند و میتوانند به شکلھای مختلفی انعطاف پذیر باشند. این خاصیت آنھا را به عنوان مواد عایق مناسبی برای مقاومت در برابر حرارت و سایر عوامل زیست محیطی میسازد.

عایق الاستومری

عایق الاستومری در برابر انتقال حرارت عمدتاً به دو صورت کار میکند:

کاھش انتقال حرارت تابعی: عایق الاستومری به عنوان یک لایه باریک میان محیطھای با دماھای مختلف قرار میگیرد و انتقال حرارت بیندو محیط با دمای متفاوت را کاھش میدھد. این عمل باعث حفظ دما و کنترل گرما در سیستمھا و تجھیزات است.

کاھش انتقال حرارت تشعشعی: الاستومرھا، به خصوص مواد سیلیکونی، خاصیت بازتابندگی نور را دارند که به کاھش جذب انرژیحرارتی از نور خورشید کمک میکند. این خاصیت آنھا را به عنوان عایقھای حرارتی در ساختمانھا، پنجرهھا و محافظت از تجھیزات دربرابر تابش نور خورشید مناسب میکند.

علاوه بر خواص عایق حرارتی، عایق الاستومری ممکن است دارای خواص عایق الکتریکی، عایق ضد صوت و خواص مقاوم در برابرشیمیاییھا نیز باشد که میتوانند در کاربردھای مختلف صنعتی، ساختمانی و خودروسازی مفید باشند.

کاربرد عایق الاستومری

استفاده از عایق الاستومری در بسیاری از صنایع و کاربردھا به دلیل خصوصیات منحصر به فرد آن انجام میشود. در زیر به برخی ازدلایل اصلی استفاده از عایق الاستومری اشاره میکنم:

خواص عایق حرارتی: الاستومرھا به دلیل ساختار پلیمری و انعطافپذیری بالا، عایقھای حرارتی موثری ھستند. آنھا قادرند در برابرانتقال حرارت تابعی و تشعشعی مقاومت نشان دھند و باعث کاھش انتقال حرارت بین دو محیط با دماھای مختلف میشوند.

مقاومت در برابر عوامل زیستمحیطی: الاستومرھا معمولاً مقاومت بالایی در برابر عوامل زیستمحیطی مانند رطوبت، اشعهی ماوراءبنفش، اکسیداسیون و شیمیاییھا دارند. به ھمین دلیل، از آنھا به عنوان عایقھای مقاوم در برابر ھوازدگی و خوردگی در محیطھایخارجی استفاده میشود.

انعطافپذیری  مقاومت مکانیکی: الاستومرھا با توجه به ساختار انعطافپذیر خود، تحت تنشھا و فشارھای مکانیکی مختلف مقاومتنشان میدھند. این ویژگیھا باعث میشود تا عایقھای الاستومری در برابر تغییرات دما، تغییرات حجم و جابجاییھا که ممکن است درساختمانھا و تجھیزات ایجاد شوند، مؤثر باشند.

عایق الکتریکی: بسیاری از الاستومرھا خواص عایق الکتریکی مناسبی دارند. این خاصیت باعث میشود تا عایقھای الاستومری در صنایعبرق و الکترونیک که نیاز به جداسازی و عایقبندی از جریانھای الکتریکی دارند، استفاده گردند.

سھولت نصب: عایقھای الاستومری معمولاً به دلیل انعطافپذیری و خواص چسبندگیشان، سھولت نصب و اجرای بھتری را در ساختمانھاو تجھیزات ایجاد میکنند.

سبک وزن: اکثر الاستومرھا سبک وزن ھستند که باعث کاھش وزن کلی سازهھا و تجھیزات شده و مزیتی اقتصادی و عملکردی ایجادمیکند.

به علت این مزایا و خواص، عایق الاستومری در صنایع مختلف از جمله ساختمانھا، خودروسازی، صنعت برق و الکترونیک، نفت و گاز، وتولید کالاھای مختلف استفاده میشود.

عایق الاستومری

مزایا عایـق الاستومری

عایقھای الاستومری به عنوان یک گزینه محبوب در بسیاری از صنایع و کاربردھا شناخته میشوند. مزایای اصلی عایقھایالاستومری عبارتند از:

خواص عایق حرارتی: عایقھای الاستومری معمولاً دارای خواص عایق حرارتی بسیار خوبی ھستند. آنھا قادرند در برابر انتقالحرارت تابعی و تشعشعی مقاومت نشان دھند و باعث کاھش انتقال حرارت بین محیطھا با دماھای مختلف میشوند.

مقاومت در برابر عوامل زیستمحیطی: الاستومرھا معمولاً مقاومت بالایی در برابر عوامل زیستمحیطی مانند رطوبت، اشعهی ماوراءبنفش، اکسیداسیون و شیمیاییھا دارند. به ھمین دلیل، از آنھا به عنوان عایقھای مقاوم در برابر ھوازدگی، خوردگی و شرایطآب و ھوایی استفاده میشود.

انعطافپذیری  مقاومت مکانیکی: خاصیت انعطافپذیری الاستومرھا باعث میشود تا تحت تنشھا و فشارھای مکانیکی مختلف

مقاومت نشان دھند و از خرابی و ترکھای ناشی از انقباض و تغییر حجم جلوگیری کنند.

خواص عایق الکتریکی: بسیاری از الاستومرھا خواص عایق الکتریکی مناسبی دارند. این ویژگیھا باعث میشود تا عایقھایالاستومری در صنایع برق و الکترونیک که نیاز به جداسازی و عایقبندی از جریانھای الکتریکی دارند، استفاده گردند.

سھولت نصب: به علت انعطافپذیری و خواص چسبندگی، عایقھای الاستومری سھولت نصب و اجرای بھتری را در ساختمانھا وتجھیزات ایجاد میکنند.

مقاومت در برابر شیمیاییھا: الاستومرھا در برخورد با بسیاری از مواد شیمیایی و محلولھا مقاومت نشان میدھند، که اینخاصیت آنھا را برای کاربردھای صنعتی و پردازشی مناسب میسازد.

سبک وزن: بسیاری از الاستومرھا سبک وزن ھستند که باعث کاھش وزن کلی سازهھا و تجھیزات شده و مزیت اقتصادی وعملکردی ایجاد میکند.

پایداری در طول زمان :الاستومرھا در برابر پیری و تغییرات شرایط زیستی معمولاً پایدار ھستند و دارای عمر طولانی ھستند.

به علت این مزایا و خواص، عایقھای الاستومری در صنایع مختلف از جمله ساختمانھا، خودروسازی، صنعت برق و الکترونیک، نفتو گاز، و تولید کالاھای مختلف استفاده میشوند.

معایب عایق الاستومری

عایقھای الاستومری با تمام مزایا و خصوصیات مفیدی که دارند، ھمچنین برخی معایبی نیز دارند. به طور کلی، معایب عایقھایالاستومری عبارتند از:

حساسیت به UV  اکسیداسیون: بعضی از عایقھای الاستومری، به خصوص در معرض نور خورشید مستقیم، حساسیت به اشعهیماوراء بنفش (UV) و اکسیداسیون دارند. این عوامل میتوانند به مرور زمان باعث کاھش خواص و عمر مفید عایقھای الاستومریشوند.

حساسیت به مواد شیمیایی: برخی از الاستومرھا ممکن است در برخورد با بعضی مواد شیمیایی و حلالھا حساسیت نشان دھند وخصوصیتھایشان تحت تأثیر این مواد تغییر کند.

محدودیت دمایی: برخی از عایقھای الاستومری ممکن است در دماھای بسیار پایین یا بسیار بالا عملکرد نادرستی داشته باشند.

به ھمین دلیل، در برخی کاربردھا نیاز به عایقھای دیگری با دماھای محدود ممکن است باشد.

جذب آب: بعضی از الاستومرھا میتوانند به مرور زمان آب جذب کنند، که این امر ممکن است به کاھش خواص عایقبندی آنھامنجر شود.

ھزینه بالاتر: برخی از عایقھای الاستومری، نسبت به برخی از روشھای دیگر عایقبندی، ھزینه بالاتری دارند. این مسئله ممکناست به ویژه برای پروژهھای بزرگ مھم باشد.

نیاز به تعویض  تعمیر: در مواردی که عایقھای الاستومری تحت تنشھا و شرایط سخت قرار میگیرند، ممکن است نیاز به تعویضو تعمیر آنھا باشد تا عمر مفید آنھا حفظ شود.

از طرف دیگر، لازم به ذکر است که عایقھای الاستومری ھمچنان بسیار مورد استفاده قرار میگیرند و با رعایت شرایط و نگھداریمناسب، میتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. ھمچنین، توسعه مستمر در فناوریھا و مواد مورد استفاده در تولید عایقھایالاستومری، بھبود عملکرد و مقاومت آنھا را ممکن میسازد.

انواع عایق الاستومری

عایقھای الاستومری به شکلھا و کاربردھای مختلفی وجود دارند. برخی از انواع عایقھای الاستومری عبارتند از:

پوششھای لاستیکی (Rubber Coatings): این نوع عایقھا معمولاً به صورت پوششھای ضخیم و الاستیک بر روی سطوح مختلف اعم ازسقفھا، دیوارھا، پشتیبانیھا و سازهھای فلزی استفاده میشوند. آنھا مقاومت بالایی در برابر آب، UV، شیمیاییھا و خوردگیدارند و به عنوان یک عایق حرارتی و ھمچنین عایق ضد آب کاربرد دارند.

عایقھای فومی لاستیکی (Rubber Foam Insulation): این نوع عایقھا شامل فومھای الاستومری ھستند که به صورت برشھای ضخیم یاصفحات فومی استفاده میشوند. آنھا معمولاً به عنوان عایق حرارتی و صوتی در ساختمانھا، لولهھا، تجھیزات حمل و نقل وسیستمھای HVAC مورد استفاده قرار میگیرند.

عایقھای سیلیکونی (Silicone Insulation): عایقھای سیلیکونی معمولاً بر اساس پلیمرھای سیلیکونی تولید میشوند و خصوصیتبازتابندگی نور بالا دارند. این ویژگیھا به آنھا کاربردھای مناسبی در عایقبندی پنجرهھا، سقفھا و تجھیزاتی که نیاز به مقاومتدر برابر تابش نور خورشید دارند، میدھد.

عایقھای نئوپرنی (Neoprene Insulation): این نوع عایقھا از پلیمر نئوپرن تولید میشوند و مقاومت خوبی در برابر روغنھا، گازھا وحلالھا دارند. آنھا معمولاً در صنایع نفت و گاز، خودروسازی و محیطھای خصوصی استفاده میشوند.

عایقھای EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer Insulation): این نوع عایقھا از پلیمر EPDM تولید میشوند و مقاومت خوبی در برابرشیمیاییھا، آب و UV دارند. آنھا معمولاً در سیستمھای برق و الکترونیک، تولید برق، و ساختمانھا استفاده میشوند.

این تنوع انواع عایقھای الاستومری به علت خواص و کاربردھای مختلف آنھا است که با توجه به نیازھا و محیطھای مختلف، میتوانند به

صورت انتخاب شده، بھینهسازی شوند. ھمچنین، ممکن است برخی از عایقھای الاستومری به صورت ترکیبات چندلایه یا تقویتشده بامواد دیگر نیز استفاده شوند تا خواص بھتری از جمله مقاومت مکانیکی، حرارتی یا ضد آبیتا بھبود یابد. برای انتخاب راحت و کارشناسینیاز خود با کارشناسان ساناتجھیز تماس بگیرید.

عایق الاستومری مرسوم در بازار ایران

عایق الاستومری

  1. عایق الاستومری پروتکت بلک (Protect Black): عایق الاستومری پروتکت بلک یک عایق الاستومری سیلیکونی با رنگ مشخص است کهاز آن به عنوان یک محافظ برای انواع سطوح مانند بتن، فلز، سنگ و غیره استفاده میشود. این عایق معمولاً به صورت اسپری، رولییا روغنی به بازار عرضه میشود.
  2. عایق الاستومری پشت چسب دار: این نوع عایق الاستومری دارای پشته چسبدار است که به سطح مورد نظر چسبیده میشود. اینویژگی به آن امکان میدھد که به سھولت روی سطوح صاف و پیچیده قرار گیرد.
  3. عایق الاستومری رولی یا ورقهای: این نوع عایقھای الاستومری به صورت ورقھای بزرگ و پھن تولید میشوند. آنھا معمولاً برایعایقبندی سطوح مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
  4. عایق الاستومری رولی ساده: این نوع عایق الاستومری به صورت رولھای ساده تولید میشود و بدون ھیچ گونه روکش یا پوششاضافیای است.
  5. عایق الاستومری رولی روکش دار و بدون روکش: این دو نوع از عایقھای الاستومری به صورت رولھای پوششدار و بدون پوششاضافیتری تولید میشوند. روکش معمولاً به منظور بھبود خواص مقاومت به آب، مقاومت مکانیکی و پایداری UV مورد استفاده قرارمیگیرد.
  6. عایق الاستومری رولی شانه تخممرغی:عایق الاستومری رولی شانه تخم مرغی، یک نوع عایق صوتی است که به دلیل ساختار سلولیو سطح متخلخل، توانایی کاھش قابل توجھی از نویز و سر و صدا را داراست و نقش مھمی در کاھش آلودگی صوتی دارد. این نوععایق، به صورت رولھای ساده یا موجدار تولید میشود و به دو صورت با چسب یا بدون چسب عرضه میشود. مقاومت بسیاربالایی در برابر جذب آب، حرارت، مواد شیمیایی و آسیب دیدگی دارد که باعث میشود از آن به عنوان یک عایق مؤثر در مقابل اینعوامل استفاده شود.

ھمچنین  انواع عایقھای الاستومری با توجه به نوع مواد ترکیبی، ضخامت، ویژگیھا و کاربردھای خاص، برای عایقبندی مختلف مورداستفاده قرار میگیرند. انتخاب درست و مناسب برای ھر کاربرد معمولاً به نیازھا و شرایط محیطی و کاربردی مربوطه وابسته است.

کلام آخر عایـق الاستومری

شرکت “سانا تجهیز” با تجربه‌ای بیش از سه دهه در زمینه تامین محصولات عایق‌بندی و تجهیزات سیستم‌های برودتی، یکی از پیشروهای صنعت مرتبط در داخل و خارج کشور می‌باشد. این شرکت با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین وهمکاری با معتبر ترین برند ها به مشتریان خود راضی‌ترین تجربه را ارائه می‌دهد.

محصولات ارائه شده توسط “سانا تجهیز” شامل انواع عایق‌های الاستومری با ویژگی‌های برجسته از جمله مقاومت در برابر آب، حرارت، مواد شیمیایی و ضربه می‌باشد. این عایق‌ها به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کاربردهای مختلف عایق‌بندی، مانند ساختمان‌ها، صنایع مختلف و تجهیزات صنعتی، شناخته شده‌اند.با توجه به انعطاف‌پذیری بالا و سهولت نصب عایق‌های الاستومری ارائه شده توسط این شرکت، آنها به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای کاربردهای مختلف محسوب می‌شوند.

شرکت “سانا تجهیز” همچنین تامین‌کننده انواع قطعات و تجهیزات سیستم‌های برودتی می‌باشد. از تجهیزات پیشرفته و مطابق با استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کند تا بهترین کارایی و ایمنی در سیستم‌های برودتی فراهم آورد../۱۹۵۰۲۱

نظرات