تعبیر دیدن پا در خواب

0

تعبیر دیدن پا در خواب

تعبیر خواب پا : معبران پا را در خواب به شکلهای مختلفی تعبیر میکنند. برخی معبران پا را زن و برخی دیگر دیدن هر دو پا را پدر و مادر میدانند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب پا را آماده کردایم.

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای بند پا عبارتند از: ۱- ثبات در دین ۲- ازدواج با زن ۳- از مسافرت برگشتن.
به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، یـعـنـی اگر فرد خوب و نیکوکاری باشد، در نیکوکاری پایدار خواهد بود، ولی اگر بدکردار باشد در بدکاری پایدار خواهد بود.

تعبیر خواب پا به فرمایش حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) فرماید: اگر کسی ببیند یک پای او بریده بود یا شکسته ، نشانه آنست که نیمی از اموال خود را از دست بدهد .
اگر کسی ببیند هر دو پای او بریده بود یا شکسته ، نشانه آنست که جمله مالش برود یا خود بمیرد .

تعبیر خواب پا ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او. اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود، دلیل که از کسی منفعتی به وی رسد.
اگر بیند پایش نبود و به چوب راه می رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کسوفا نیابد.
اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، دلیل که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود. اگر دید پای او آهنین است، دلیل که
مالش زیاده شود.

تعبیر خواب پا ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر هر دو پا، پدر و مادر می‌باشد و هر ضعف و نقصی که در آن‌ها ببینی، به پدر و مادر برمی‌گردد. تعبیر روی پا، زینت مرد، و همچنین بدست آوردن مال و اموال و رسیدن به نتیجۀ طاعتی که انجام داده‌ای.

تعبیر خواب پا آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .
اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.

نظرات