تعبیر خواب افتادن در باتلاق

0

تعبیر خواب افتادن در باتلاق

تعبیر خواب باتلاق : خوابهایی هستند که فرد در آن میبیند که در باتلاق افتاده است و یا نمایی از یک منطقه باتلاقی را میبیند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب باتلاق را آماده کردایم.

تعبیر خواب باتلاق

بعضی از افراد هستند که در خواب غرق میشوند برای تعبیر این خواب باید به تعبیر خواب غرق شدن مراجعه شود.

اگر در خواب دشت و جای سرسبز و مرطوب را دیدید و شک داشتید که این خواب باتلاق است یا دشت به تعبیر خواب دشت مراجعه شود. دقت کنید که باتلاق پهنه‌ای از زمین پست است که از رطوبت اشباع شده و معمولاً رستنی‌هایی بر آن روئیده باشد و بخاطر رطوبت شدید خاک اشیا در آن فرو میروند.

تعبیر خواب باتلاق آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می‌گیرید، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد.
اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می‌شوید که پوشیده از گیاهان سبز است، نشانه آن است که با خنثی کردن دسیسه‌ها و گذشتن از موانعی خطرناک به خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می‌یابید.

تعبیر خواب باتلاق لیلا برایت

لیلا برایت گوید: مشاهده‌ی باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشه‌هایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیده‌اید، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید.
اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتاده‌اید، به این معنا است که احتمالاً دچار ضرر زیادی می‌شوید.
دیدن آبگیر وباتلاق نشانه آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد.

باتلاق چیست؟

زیست شناسان باتلاق را به عنوان قسمتی از یک زمین پست معرفی کرده اند که از رطوبت و گیاهانی که مخصوص باتلاق ها هستند، روی آن را پوشانده اند.هنگامی که شما در باتلاق گیر می کنید، از بزرگترین مشکلات شما این خواهد بود که با هر تکانی که بخورید یا تلاش غیر اصولی برای نجات از باتلاق انجام دهید، بیشتر در فضای آن فرو می روید.

نظرات