تعبیر خواب آشیانه و لانه پرندگان

0

در این پست می توانید تعبیر خواب آشیانه خالی و تعبیر دیدن آشیانه حیوانات وحشی و تعبير خواب آشیانه به روايت لوک اویتنهاو و تعبير خواب آشیانه به روايت آنلی بیتون را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب آشیانه

دیدن آشیانه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود.

هانس کورت می گوید:

اگر زنى خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد.

تعبير خواب آشیانه به روايت لوک اویتنهاو

دیدن آن: عاشق شدن
درست کردن آن: عروسی
آشیانه خالی: ضرر؛ غیبت طولانی

تعبير خواب آشیانه به روايت آنلی بیتون

دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است كه به كاری سودآور علاقمند خواهید شد.
اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است كه به منزلی دیگر نقل مكان خواهد كرد.
دیدن آشیانه خالی در خواب ، نشانه آن است كه از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.
اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است كه به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.
دیدن آشیانه ای مملو از تخم های شكسته پرندگان، نشانه آن است كه در زندگی به شكست و نومیدی دچار خواهید شد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن است که یکى از اعضاى خانواده‏ى شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانى مى‏سازد.

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را براى پایه‏ریزى یک زندگى جدید آماده کنید.

تعبير خواب آشیانه به روايت هانس کورت

اگر زنى خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد.
اگر دیدید که آشیانه اى خالى و پر از تخم هاى شکسته پرندگان است، در زندگى و آینده خود دچار نا امیدى هاى بسیارى مى شوید.
اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

تعبير خواب موضوعی آشیانه

تعبیر دیدن آشیانه حیوانات وحشی
دیدن آشیانه حیوانات وحشى، نشانه‏ى آن است که شما در زندگى با افراد بسیار بد و سودجویى در ارتباط هستید.
اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.
تعبیر خواب آشیانه پرندگان
آنلی بیتون می گوید: دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.
اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود.
اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود
دیدن تخم شکسته در آشیانه پرندگان
هانس کورت می گوید: اگر دیدید که آشیانه‏اى خالى و پر از تخم‏هاى شکسته‏ى پرندگان است، در زندگى و آینده خود دچار ناامیدى‏هاى بسیارى مى‏شوید.

نظرات