تفریحات

تعبیر خواب آشتی و تعبیر خواب آشتی کردن با همسر

0

در این پست می توانید تعبیر خواب آشتی کردن با دوست و تعبیر خواب قهر کردن و آشتی کردن و تعبیر خواب آشتی کردن به روایت امام صادق (ع) و تعبیر خواب برگشتن معشوق و تعبیر خواب آشتی کردن با معشوق را مشاهده کنید.

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی کردن به معنای خیر و خوشی است یعنی اگر شما در خواب دیدید که با فردی آشتی میکند این خواب معنای خوبی دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند که درخشم کسی را به صلاح دین می‌خواند، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است.

بر درازی عمر

بر قوت و نیرومندی

بر سیرت و اعتقاد پسندیده

آنلی بیتون میگوید:

تعبیرخواب آشتی کردن نشانه محیطی صمیمی و گرم و گفتگوهای دوستانه و صمیمی است.
اگر تاجری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد
و اگر جوانان خواب آشتی کردن ببینند، نشانه این است که به فردی که دوست دارند میتوانند نزدیک شوند.

اگر زنی خواب آشتی کردن ببینید، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.

تعبیر خواب آشتی کردن با دوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید. اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.

لیلا برایت:

آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید.

اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

تعبیر خواب آشتی کردن با فامیل:

اگر شخصی خواب دیده باشد که با یکی از فامیل های دور یا نزدیک خود ، که قبلا به هر دلیل و به هر مشکلی مشخصی قهر بوده ، آشتی می کند ، و با او شروع به صحبت کردن ، خندیدن ، و یا دست رو بوسی می کند ، نیکو است
و به این علامت است که از طرف خانواده ی همان شخص در یک یا دو سال آینده منفعت سود خواهد دید.
باید به این موضوع امید داشته باشد و امیدوار باشید که چه بخواهد و چه نخواهد زندگی اش به گونه ای پیش خواهد رفت که در ایام آینده حتما روابطش با آن فامیل رو به بهبود خواهد رفت و رابطه شان خوب می شود.

نظرات