تعبیر کچل شدن در خواب

0

تعبیر کچل شدن در خواب

تعبیر خواب ریزش مو : کمتر کسی هست که به ریزش موهایش حساس نباشد, شاید در خواب ببینید که موی سر شما شروع به ریختن میکند و شما کچل میشوید. به تعبیر بسیاری از معبران کچل شدن در خواب خوب است و جای نگرانی برای بیننده وجود ندارد, ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کچل شدن را آماده کردایم.

تعبیر خواب ریزش مو

تعبیر خواب ریزش مو به فرمایش حضرت امام صادق (ع)

حضرت امام صادق (ع) فرماید: تعبیر خواب تراشیدن مو بر ۵ دلیل است: حج-مسافرت-عزت-امنیت-دولت

تعبیر خواب ریزش مو به فرمایش حضرت یوسف (ع)

حضرت یوسف (ع) فرماید: تعبیر خواب سر تراشیدن از غم بیرون آمدن است.
تعبیر خواب کندن موی جدایی از همسر است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کوتاه کردن مو

تعبیر خواب ریزش مو محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر مردی که طاس است به خواب ببیند بر سر او موی رسته بود، مالی اندک به وی خواهد رسید.
اگر کسی دید که طاس شد، دلیل که از غم و اندوه رها گردد.
اگر زنی ببیند طاس شده، دلیل که از عزت و زیباییش کم خواهد شد.

تعبیر خواب ریزش مو ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بازرگان خواب ببیند طاس شده، برایش سود مادی پیش خواهد آمد.
اگر پیش کار ببیند طاس شد، برایش کسب و کار خوبی ایجاد می شود و طاسی برای پادشاه، تفکر و زنان بسیار است.

تعبیر خواب ریزش مو آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر زنی در خواب ببیند که موهایش ریخته و کچل شده است نشانه این است که برای امرار معاش خود باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به وی پشت خواهد کرد.

برخی از معبران غربی گویند:

اگر در خواب دیدید که موهای شما ریزش می‌کند بیانگر این است که شما نگران افکار خود (افزایش سن و از دست دادن جوانی) هستید.
از دست دادن و یا ریزش موها در خواب بیشتر فقدان توانایی و قدرت را در زندگی واقعی بیننده خواب نشان می‌دهد. همچنین این خواب نیز می‌تواند ناشی از تفکر و ترس درباره پیر شدن و عدم زیبایی نیز باشد.

نظرات