تعبیر خواب آسیاب به چه معناست؟

0

در این پست می توانید تعبیر خواب آسیاب بادی و تعبیر خواب آسیاب کردن قهوه و تعبیر خواب آسیاب آبی و تعبیر خواب آسیاب کردن و تعبیر خواب آسیاب بادی را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

دیدن آسياب در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آسياب را می توانید در حرف تازه مطالعه کنید.

از نظر محمد ابن سیرین

✍️ اگر در خواب دیدید که خودتان درون آسیاب بودید، تعبیر آن بیانگر این است که بین شما و اطرافیانتان درگیری و نزاعی شکل می‌گیرد که منجر به خصومت و دشمنی می‌شود و ادامه‌ی همکاری و دوستی با آن‌ها دیگر برایتان امکان‌پذیر نخواهد بود.

✍️ اگر در خواب دیدید که جایی ایستاده و به چرخیدن و حرکت آسیاب چشم دوختید در حالی‌که غلّه‌ای همراهتان نیست نشانگر این است که شرایطی پیش می‌آید که از محل سکونت خود فاصله گرفته و به سفر می‌روید.

✍️ اگر در خواب دیدید که آسیاب در‌حال آسیاب کردن غلّات و برنج می‌باشد و صدایش به گوش شما می‌رسد نشان‌دهنده‌ی این است که در کسب و کار شما پیشرفت محسوسی حاصل می‌گردد و سود و منفعت قابل توجهی را کسب خواهید کرد. میان رقبای کاری کسی خواهید بود که قدرت را بر دست دارد و سرمایه‌ی بسیاری عایدش خواهد شد.

✍️ اگر در خواب آسیابانی را دیدید که آن را می شناختید، تعبیر آن حاکی از این است که رزق و روزی مردم در دستان فرد آسیابان بوده و او در ید قدرت است. به این معنا که او مشخص می‌کند سهم هر شخص چه اندازه می‌باشد.

✍️ اگر در خواب دیدید که جنس آسیاب از آهن، مس و برنج بود معنایش این است که مشاجره، بحث و دعوایی پیش خواهد آمد که باعث ضرر و زیان شما و طرف مقابلتان خواهد گشت.

تعبیر خواب آسیاب به روایت امام جعفر صادق(ع)

تعبير آسياب در خواب بر پنج وجه است:

پادشاه
رئيس
ثروت
مرد دلير
خوان سالاري پادشاه و امير

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان قهوه آسیاب می‌کنید : غم و دردسر در خانه فلفل آسیاب می‌کنید : بیماری و غم ذرت آسیاب می‌کنید : شانس سنگهای رنگی آسیاب می‌کنید : امیدهایتان را از دست می‌دهید.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

به‌طور کلی این معبر دیدن آسیاب در خواب و رؤیا را خبری از وجود کینه، نفاق، جنگ و خصومت در زندگی صاحب خواب تعبیر کرده که او را آشفته نموده و شرایط را برایش سخت می‌سازد.

✍️ اگر در خواب دیدید که خودتان در آسیاب بودید نشانگر این است که افرادی برعلیه شما به پا می‌خیزند تا سرعت رسیدن به اهداف و مقاصدتان را کند کرده و باعث نا‌امیدی و بی‌انگیزگی شما گردند. همین امر شما را وادار می‌سازد تا در برابر اعمال ناپسند آن‌ها ایستاده و دشمنی و کدورتی عمیق را آغاز نمایید.

✍️ اگر در خواب مشاهده نمودید که چرخ‌های آسیاب از جنس بلور، آینه و آبگینه می‌باشد بیانگر این است که با زنی بر سر مسئله‌ای بحث نموده و معضلات جدی‌ای بینشان پیش خواهد آمد که در زندگی هر دو شخص تأثیرات منفی و به‌سزایی خواهد گذاشت.

تعبير خواب آسیاب به روايت حضرت دانيال

اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده ای به این معنی است که از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می رسد.

اگر در خواب ببینی که سنگ آسیاب دزدیده شده است به این معنی است که به صاحب آسیاب سود و منفعت و همچنین ضرر و زیان خواهد رسید.

اگر در خواب ببینی سنگ آسیاب شکافته شده به این معناست که در مایحتاج زندگی آسیابان مشکلی ایجاد خواهد شد و اگر سنگ آن شکسته باشد نشانگر نابودی آسیابان است.

نظرات