تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

0

تعبیر خواب سقوط از ارتفاع

تعبیر خواب افتادن : یکی از حوادثی که اغلب برای افراد پیش میاید و حادثه خوش آیندی نیست افتادن از جایی یا سقوط از بلندی است که بسیاری مواقع باعث خسارتهای جبران ناپذیری میشود. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در خواب از جایی سقوط میکنید و بدنبال تعبیر این خواب میگردید, ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب افتادن را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب افتادن

بسیاری از معبران در تعبیر کلی افتادن میگویند:

این خواب تعبیری منفی دارد. اگر خواب افتادن را دیدید یا در خواب احساس کردید که در حال سقوط هستید، تعبیر آن است که برنامه ها و اهداف شما با شکست روبرو خواهد شد و شما قادر نیستید که آن ها را به اتمام برسانید.

تعبیر خواب افتادن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر ببینی به رو و از جلو افتاده‌ای، یـعـنـی دچار پریشانی و اضطراب می‌شوی مخصوصاً در جنگ و درگیری.
اگر ببینی بر روی دامنۀ کوهی مستقر شدی و اقامت کردی، ولی از آنجا به پائین افتادی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.
اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.
اگر ببینی از دیوار پائین افتاده‌ای، حال و روز تو دگرگون می‌شود.

تعبیر خواب افتادن مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: افتادن از بلندی ناکامی است.
اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می‌شویم و نارضایی برای ما پیش می‌آید.
اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می‌بینید.
اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می‌افتد که به خشنودی شما پایان می‌یابد.

تعبیر خواب افتادن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی از جایی به پایین افتاده‌ای، یـعـنـی به چیزی که امید داری برآورده نمی‌شود و ناامید می‌شوی.
اگر ببینی پایت لغزید و افتادی، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.
اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.

درکتاب سرزمین رویاها در مورد تعبیر خواب افتادن آمده است:

براثر افتادن زخمی می‌شوید: اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می‌دهید.
شما می‌افتید بدون اینکه آسیبی ببینید: در مبارزات و معاملات پیروز می‌شوید.
شما می‌افتید و در همین حال بیدارمی شوید: شادی و ناخواسته و موقتی.
در آب می‌افتید: خطر برای بیننده خواب.
اشخاص دیگر می‌افتند: پیشرفت در کار.

نظرات