عکس نوشته خدا مخصوص پروفایل

0

عکس نوشته خدا مخصوص پروفایل

عکس نوشته خدا

خوشبختی یعنی

واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست

و هر چه نداریم ازحکمت خدا

احساس خوشبختی یعنی همین !

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست

بلکه لذت بردن از داشته هاست

عکس نوشته خدا

عکس نوشته خدا

وفادارتر از خدا سراغ ندارم

به رسم همین وفاداری ست

که تو را به او میسپارم …

عکس نوشته خدا

خدایا :
دلتنگ شده ام
به اندازه آسمانت…
دیروز آرزو داشتم
می توانستم دست اتفاق را بگیرم تانیفتد
اما امروز فهمیدم
اتفاق هم که بیفتد
باز من زندگی خواهم کرد…
چون تو می خواهی…
چون تورا دارم

خدااااااایا دوست دارم

عکس نوشته خدا

به قیمت سفید شدن

موهایم تمام شد

ولی اموختم که ناله ام سکوت باشد …

گریه ام لبخند …

و تنها همدمم ،خداااا …

تنها خدا رابرایتان آرزو دارم …

عکس نوشته خدا

گاهی

از خدا دل ‌گرفته میشوی

گاهی از حکمتش ناراضی

و گاهی خوشحال

گاهی مشکوک

و گاهی مجذوب عدالتش

گاهی بسیار نزدیک گاه دور

خدا همان خداست

ای کاش ما اینقدر گاهی‌ به‌ گاهی نمی‌ شدیم

عکس نوشته خدا

با دلخوری به خدا گفتم :

درب آرزوهایم را قفل کردی …

کلید را هم پیش خودت نگه داشتی …

لبخندی زد و جواب داد :

همه عشقم این است که به هوای این کلید هم شده …

گاهی به من سر می زنی

عکس نوشته خدا

عکس نوشته در مورد خدا

عکس نوشته خدا

بارالها تنها کوچه ای که بن بست

نیست کوچه یاد توست

از تو خالصانه میخواهم

که دوستانم درکوچه پس کوچه های زندگی

اسیر هیچ بن بستی نگردند

عکس نوشته خدا

دلی را نکشن

شاید خانه خدا باشد

کسی را تحقیر نکن

شاید محبوب خداباشد

از هیچ غمی ناله نکن

شاید امتحانی از سوی خدا باشد

عکس نوشته خدا

تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست

همان کسی است که آن را ساخته است

پس همیشه فقط به خدا تکیه کن

عکس نوشته خدا

 

عکس نوشته خدا

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است

آن را در آسمان نیز نخواهد یافت

خانۀ خدا نزدیک ماست

و تنها اثاث آن، عشق است

عکس نوشته خدا

 

عکس نوشته خدا

دست به دامن خدا که میشوم

چیزی آهسته درون من

به صدا در می آید که نترس !

از باختن تا ساختن دوباره

فاصله ای نیست !

عکس نوشته خدا

نظرات