تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست

0

تعبیر خواب بیضه (خایه) چیست

تعبیر خواب بیضه : بیضه که خایه یا تخم نیز نامید میشود غده جنسی که در تمام پستانداران نر وجود دارد. بیشتر معبران دیدن خابه بیضه را خوب تعبیر کردند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بیضـه را آماده کردایم.

تعبیر خواب بیضه

تعبیر خواب بیضه به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: تعبیر دیدن بیضۀ آدمی در خواب بر هفت وجه است :
فرزند , خانواده , مال , عزت , بزرگی , طلب حاجت , به مراد رسیدن

تعبیر خواب بیضه

اگر در خواب بیضۀ مردم را ببینی، یـعـنـی شر دشمن را از خودت دفع می‌کنی.
اگر ببینی بیضۀ تو به قدری دراز شده که روی زمین کشیده می‌شود، یـعـنـی مال و اموال جمع آوری می‌کنی.
اگر ببینی هر دو بیضۀ تو بزرگ شده است، یـعـنـی قوت و مال و اموال تو بیشتر می‌شود، ولی اگر ببینی کوچک می‌باشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.

تعبیر خواب بیضه باد کرده

اگر ببینی پوست بیضۀ خودت را کنده‌ای، یـعـنـی کسی به فرزندت ظلم و ستم می‌کند.
اگر ببینی در بیضۀ تو عیب و نقصی بوجود آمده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود و دچار غم و ناراحتی خواهی شد.
اگر ببینی بیضۀ تو ورم کرده یا مبتلا به باد فتق شده‌ای، یـعـنـی مال بسیاری به دست می‌آوری، ولی خطر دشمنان وجود دارد.
اگر ببینی بیضۀ خودت را به کسی می‌بخشی و آن شخص هم بیضۀ خودش را به تو می‌بخشد، یـعـنـی با زن یکدیگر زنا می‌کنید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب گوش , تعبیر خواب بینی , تعبیر خواب لب

تعبیر خواب بیضه

اگر ببینی کسی بیضۀ تو را محکم فشار داد و بیهوش شدی، یـعـنـی خبر مرگ فرزندت را میشنوی، ولی اگر فرزندی نداشته باشی، یـعـنـی جاه و منزلت و احترام تو کم می‌شود.
اگر ببینی بیضۀ تو با ریسمان یا چیز دیگری بسته‌ شده است، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود.

تعبیر خواب از دست دادن بیضه

اگر ببینی خودت را اخته (از دست دادن بیضه) کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی.

نظرات