تعبیر خواب عاشق شدن

0

تعبیر خواب عاشق شدن

تعبیر خواب عشق : خوابهایی هستند که فرد در آن احساس میکند که عاشق شد است. معبران درباره عاشق شدن تعبیرهای مختلفی دارند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب عشق را آماده کردایم.

تعبیر خواب عشق

تعبیر خواب عشق امام صادق (ع)

نقل است که: شخصی به نزد امام جعفر صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند همسرم خواب دیده اند که پارچه ای سفید رنگ را بدست یک مرد غریبه میدهند و به او لبخند میزنند آیا تعبیری دارد ؟ حضرت پاسخ دادند روزی فرا خواهد رسید که اهل منزل بر تو ظلم میکنند و حق تو را از بین می برند باید با فرا رسیدن چنین روزی انقدر آمادگی از خود نشان دهی که بخاطر خشم دست به کارهای خطرناکی نزنی

تعبیر خواب عشق محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر کسی عاشق شد، دلیل که نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند که از معشوق کام دل یافت، دلیل منفعتی بود.

تعبیر خواب عشق منوچهر مطيعي تهرانی

منوچهر مطيعي تهرانی: عشق در خواب ديدني نيست مگر اين که خودتان يا ديگريرا عاشق بيابيد. عشق در هر غالبي که باشد در خواب هاي ما حرص و آز و ولع است و حتي طمع زياد و مضر . ضعيف ترين نوع عشق در خواب به نياز و شديدترين آن به حرص و طمع تعبير مي شود .

عشق به مکروهات

در خواب عشق به اشخاص يا چيزهاي بد و مکروه خوب نيست . عشق به هم جنس هم تعبير خوشي ندارد و وبال و گرفتاري است .
اگر در خواب ببينيد عاشق شده ايد و معشوق خود را بشناسيد کارتان به کسي مي افتد که به نحوي با کسي که عاشقش شده ايد قابل تشابه و انطباق باشد .
چنانچه در خواب ببينيد که عاشق شده ايد و ندانيد معشوقتان کيست محتاج مي شويد و اندازه احتياج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت مي شود اگر ببينيد عاشق شده ايد و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود داريد حاجتتان روا مي گردد.

نظرات