تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟

0

تعبیر خواب لاغر شدن چیست؟

تعبیر خواب لاغر شدن : بسیاری از افراد امروزه در تلاش برای لاغر شدن هستند, اما تعبیر خواب لاغر شـدن فرق میکند, در خواب لاغر شدن به تعبیر معبران باهم تفاوت دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب لاغر شدن را آماده کردایم.

تعبیر خواب لاغر شدن

تعبیر خواب لاغر شدن ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر شخصی خواب ببینید که بازویش ضعیف شده است خوابش نشانه این است که زنش دچار ناخوشی می شود و یا اینکه برادر یا فرزندش دچار ضعف حال می شود همچنین ضعیف شدن بازو در خواب میتونه نشانه نرسیدن خیر و منفعتی از سوی برادر, فرزند, شریک یا دوست مورد اعتماد باشد.
اگر شخصی خواب ببینید که ران پایش لاغر و باریک شده است نشانه ضعیف شدن اقوامش خواهد بود.
اگر شخصی خواب ببینید که لاغر شده و دچار ضعف بدنی شده و رنگ و رویش زرد شده است خوابش نشانه غم و بیماری خواهد بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب فرار کردن

تعبیر خواب لاغر شدن آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب دیدی که لاغر اندام شده ای تعبیرش به معنای رسیدن به آرزوها است.
اگر در خواب دیدی که بیش از اندازه لاغر شده ای تعبیرش سختی و مشکل است.
اگر فردی در خواب زن لاغری را ببیند تعبیرش موفقیت در زندگی مشترک و عشق است.
اگر فردی در خواب خود مردی لاغر اندامی را ببیند تعبیرش نرسیدن به آرزوهای قدیمی اش است.

تعبیر خواب لاغر شدن در کتاب سرزمین رویاها اینگونه است:

اگر خواب ببینید که لاغر شدید خواب شما نشانه پولدار شدن شما خواهد بود.
اگر یک زن در خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه شانس در عشق خواهد بود.
اگر یک دختر جوان خواب ببینید که لاغر شده است خوابش بیانگر این است که او بخاطر از دست دادن معشوقه اش گریه فراوان خواهد کرد.
اگر خواب ببینید که برای لاغر شدن رنج بسیاری می کشید بدانید که از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
اگر یک مرد خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه این است که او به کارهای سودمند و پرسودی وارد خواهد شد.

نظرات