تعبیر دیدن دست در خواب

0

تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر خواب دست : خوابهایی هست که فرد در آن به هر علتی توجهش به دستانش جلب میشود . تعبیرگران دست را به شکلهای مختلف تعبیر میکنند. تعبیر خواب دست بستگی به نوع خواب بیننده دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب دست را آماده کردایم.

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کف دست عبارتند از: بخشندگی و سخاوتمندی , مال و اموال , ریاست , فرزند , شجاعت و دلیری , ازدواج حرام با زن

تعبیر خواب دست ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببیند که چپ دست شده است و کارها با دست چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند.
اگر ببیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز.
اگر ببیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد.
اگر ببیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند.

تعبیر خواب دست محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر ببیند که قاضی یا سلطان دست او بریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد.
اگر هر دو دست خویش بریده ببیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند.
اگر ببیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند.
اگر ببیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد.

بریدن دست

اگر ببیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را بریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای آن بنشنید.
اگر ببیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا شریک او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد.
اگر ببیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای می رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید.
اگر ببیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند.
اگر ببیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

تعبیر خواب دست اسماعيل بن اشعث

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگي و پادشاه يابد.
اگر بيند دست راست او دراز شده است، دليل كه دولتش زايل شود.
اگر بيند كه دست ها را با اشنان می شست، دليل است كه ازخير او نااميد شود، آن كه اميد دارد.
اگر بيند جانوري كه به تاويل نيك باشد از سوي دست چپ او آمد و به سوي راست بيرون شد، يا بيند از سوي دست راست آمد و به چپ بيرون شد، دليل كه غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت كار وي محمود است. اگر آن جانور به تاويل بد است، تاويل خواب به خلاف اين است.

خشک شدن دست

اگر بيند دست راست او خشك شد، دليل بر فساد صحت او كند.
اگر بيند كه دست كسي را به دست گرفته يا دست در گردن كسي در آورد و ندانست آن كس زنده است يا مرده، دليل است عمر او دراز است.
اگر بيند كه از دست مشركي، دست اورنجن سيمين كرد، دليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب دست آنلي بيتون

آنلي بيتون گويد: ديدن دستهاي زيبا در خواب ، علامت آن است كه به سرعت نام شما مشهور مي شود و امتيازات بزرگي به دست مي آوريد .
ديدن دستهايي زشت در خواب ، نشانة آن است كه به دام فقر و نوميدي خواهيد افتاد .
اگر در خواب لكة خوني ، روي دستي ببينيد ، علامت آن است كه از خانوادة شما انتقادي نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .
اگر خواب ببينيد دستتان زخمي شده است ، علامت آن است كه براي رسيدن به چيزي حداكثر تلاش خود را مي كنيد اما شخص ديگري زودتر از شما آن را تصاحب مي كند .

دست قطع شده

ديدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است كه مردم قادر به درك تفكر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجيح مي دهيد در انزوا زندگي كنيد .
اگر در خواب احساس كنيد دست خود را سوزانده ايد ، علامت آن است كه براي به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام مي كنيد و براي همين با شكست مواجه مي شويد .

موی روی دست

اگر خواب ببينيد دستتان از موهاي بلند پوشيده شده است ، علامت آن است كه در محدودة كارهاي خود فرد مقتدر و بزرگي نمي شويد .
اگر خواب ببينيد دست شما بزرگتر از حد طبيعي است ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفت مي كنيد . اگر خواب ببينيد دست شما كوچكتر از حد طبيعي است ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفت و موفقيتي نخواهيد داشت .

دستهای کثیف

اگر در خواب دستهاي خود را كثيف و خاك آلود ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه با ديگران از روي حسادت و دور از انصاف رفتار خواهيد كرد .
شستن دست در خواب ، نشانة شركت در جشن و شادماني است .
اگر زني در خواب دستهاي خود را ستايش كند ، علامت آن است كه توجه مردي را به خود جلب مي كند و سالها در كنار او زندگي خواهد كرد .

دست زدن به آتش

اگر زني خواب ببيند مردي دستهاي او را در دست مي گيرد ، علامت آن است كه به اعمال نامشروع كشيده خواهد شد .
اگر زني خواب ببيند دست به آتش مي زند ، علامت آن است كه به مقام والايي دست خواهد يافت .
اگر خواب ببينيد دستهاي شما را بسته اند ، نشانة آن است كه در زندگي با سختي و مشكلاتي مواجه مي شويد . اما اگر بتوانيد در خواب دستهاي خود را آزاد كنيد علامت آن است كه ديگران را مجبور مي كنيد تا از فرامين شما اطاعت كنند .

نظرات