تفریحات

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

1

تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

تعبیر خواب بینی : تعبیرگران بینی را به شکلهای گوناگون تعبیر میکنند. تعبیر خواب بیـنی بسیار جالب است و بستگی به نوع خواب بیننده خواب دارد. برای تعبیر این خواب باید به جزئیات خواب نیز توجه کرد. ما در این بخش برای شما تعبیر خواب بینی را آماده کردایم.

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای بینی عبارتند از: عزت , مال , بزرگی , فرزند , زندگانی , معیشت خوب و خوش

تعبیر خواب بینی حضرت دانیال

حضرت دانیال فرماید: بینی در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وی بیند، دلیل قدر وجاه بیننده است.
اگر بیند که بینی او کوتاه شده است، دلیل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بیند که بینی او افتاده بود، دلیل که از جاه ومنزلت بیفتد.
اگر بیند که سوراخ بینی او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود.

خون دماغ

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب بینی محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که مغز از بینی او بیرون آمده بود، دلیل که ازمهتری منفعت یابد.
اگر بیند که جانوری از بینی وی بیرون آمد،چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندی آید.
اگر بیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت یابد.
اگر بیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه دم زدن نتوانست، دلیل که کاربر وی بسته شود.
اگر بیند سخن در بینی می گوید، دلیل که دولتش زایل شود.
اگر بیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل که او را زیانی افتد.

تعبیر خواب بینی منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می‌شود و چنان چه دیدیم بینی ما افتاده و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می‌کنیم.
سوراخ گشاد بینی در خواب فراخی روزی است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش شده و نقصان روزی می‌شویم.

تعبیر خواب بینی آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن بینی خود در خواب، نشانه آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می‌کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.
اگر در خواب بینی خود را کوچک‌تر از حدی که هست ببینید، نشانه آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.
اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است، نشانه آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.

در کتاب سرزمین رویاها آمده :

در یک عمل جراحی شرکت کردن: اشاره به روابط غمناک، یا یک ضربه سخت سرنوشت دارد.
خود تحت عمل جراحی قرار گرفتن: قول کمک دیگران جهت رهایی از گرفتاری مالی را می‌دهد.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن بینی (دماغ) در خواب

  1. اتنا گفت:

    تعبیر خواب بینی عمل شده خودم چیست؟ تعبیر خواب عمل بینی برای خود فرد، نشان‌دهنده تغییر و تحول در ظاهر و شخصیت است که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش اعتماد به نفس باشد. همچنین این اعتماد به نفس و رضایت از خود در دیگر جنبه‌های زندگی می‌تواند ظاهر شود.

نظرات