تعبیر دیدن باغچه در خواب

0

تعبیر دیدن باغچه در خواب

تعبیر خواب باغچه : تمام زیبای حیاط را میتوان با باغچه خلاصه کرد. باغچه های زیبا در حیاط باعث شادابی و افزایش روحیه میشود. در معماری سنتی ایرانی، در وسط حیاط مرکزی ساخته می‌شده‌است و یک طبقه در داخل زمین فرومی‌رفته‌است در این قسمت گل و گیاه میکاشتند . ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب باعچه را آماده کردایم.

تعبیر خواب باغچه

تعبیر خواب باغچه حضرت امام جعفر صادق ع

حضرت امام جعفر صادق ع فرماید: تعبیر خواب دیدن باغ ، هفت چیز است. زن خوب – فرزند – حال خوش – مال – عزت – شادی – کنیز

تعبیر خواب باغچه حضرت دانيال

حضرت دانيال فرماید: تعبیر خواب باغ ، زن است , تعبیر خواب کاشتن گل و ریحان در باغ ، فرزند صالح است , تعبیر خواب کاشتن شفتالو در باغ ، علم و ادب است , تعبیر خواب دیدن باغی در فصل پاییز ، غم و اندوه است.

تعبیر خواب باغچه ابن سیرین

ابن سیرین گوید: آب دادن به باغچه در خواب به تعبیر صفای دین و دنیای اوست میتواند نشانه ای از سخن درست و با حکمت باشد.
اگر دیدی گل ها و یا درختان باغچه را سیراب می کنی، تعبیر این است که از غم و رنج رسته شوی و از ترس و بیم ایمن می شوی.
اگر دیدی درخت و یا گل های خشک و زردی را می بینی و آن ها سیراب نمی کنی، تعبیر این است که دشمن خود را در کاری یاری می رسانی.
اگر دیگران را مشغول انجام این کار دیدی خیر و منفعت به تو خواهد رسید.

تعبیر خواب باغچه خالد عنبری

خالد عنبری گوید: اگر دیدید باغچه ای بزرگ زیبا و مملوء از گل ،گیاه و یا درخت را آب میدهید و خود را خرسند می بینید
نشانه ی محبت و لطف بزرگی است که از طرف دیگران شاملتان میشود وباعث ایجاد تغییراتی موثر در زندگیتان میشود در واقع این رویا در اکثر حالات دارای معانی و یا تفسیر های قابل توجه و نیکو است.

نظرات