تعبیر دیدن بهشت در خواب

0

تعبیر دیدن بهشت در خواب

تعبیر خواب بهشت : بهشت دیدن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران اسلامی خوب تعبیر میشود. بیشتر معبران بهشت را به شادی و آرامش در طول زندگی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب بهشت را آماده کردایم.

تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای بهشت عبارتند از: علم , زهد و تقوی , منت , شادی , بشارت , ایمنی , خیر و برکت , نعمت , سعادت

تعبیر خواب بهشت ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر بهشت، خرمی و مژده و بشارت از طرف خداوند است،
اگر ببینی تا نزدیک بهشت آمدی، ولی داخل نرفتی و بازگشتی، یـعـنـی تا حد مرگ بیمار می‌شوی ولی بالاخره بهبود پیدا می‌کنی اگر ببینی همراه حوریان بهشت هستی، یـعـنـی به راحتی و بدون عذاب از دنیا می‌روی و جان می‌دهی.
اگر ببینی یکی از قصرهای بهشت را به تو داده‌اند، یـعـنـی با زنی دلارام و محبوب یا با «کنیزی» ازدواج خواهی کرد.
اگر ببینی در بهشت اقامت کرده‌ای، ولی نگذاشتند در آنجا بمانی، یـعـنـی به فساد و گناه تمایل داری.

میوه بهشتی

اگر کسی از میوه‌های بهشت به کسی بدهد، یـعـنـی آن شخص از علم او بهره‌مند می‌شود.
اگر ببینی از میوه‌های بهشت برداشته‌ای یا کسی به تو داده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای علم و دانش کسب می‌کنی و روش دین را میفهمی، ولی سودی برای تو نخواهد داشت.
اگر ببینی در بهشت آتش انداخته‌ای، یـعـنـی از باغ کسی چیزی را به حرام مصرف خواهی کرد.
اگر ببینی درِ بهشت به روی تو بسته شده است، یـعـنـی پدر و مادرت از تو ناراضی هستند.

تعبیر خواب بهشت مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می‌آید که می‌تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید.
اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می‌آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست.
وقتی در خواب احساس کردیم جایی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم.

تعبیر خواب بهشت جابرمغربی

جابرمغربی گوید: اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار. اگر بیند سوی بهشت می‌رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.

تعبیر خواب بهشت درکتاب سرزمین رویاها

خواب باغ بهشت: فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

نظرات