تعبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟

0

تعـبیر خواب دیدن تاریکی چیست؟

تعبیر خواب تاریکی : در بیداری هم بسیاری از افراد از تاریـکی میترسند. بسیاری از معبران تاریکی را در خواب بیشتر به گمراهی تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب تاریکی را آماده کردایم.

تعبیر خواب تاریکی

تعـبیر خواب تاریکی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تاریکی عبارتند از: کفر , حیرت و سرگردانی , گره خوردن و متوقف شدن کارها , «بدعت» , گرفتار ضلالت و گمراهی شدن. اگر ببینی جائی تاریک شده است، یـعـنـی در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

تعبیر خواب تاریکی ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعـبیر تاریکی گمراهی در دین می‌باشد. ‌‌‌‌‌ اگر ببینی تاریکی فراگرفته‌ای و به دست آورده‌ای یا کسی به تو تاریکی داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن تاریکی دچار گمراهی می‌شوی. اگر ببینی محیط تاریکی که در آن قرار داشته‌ای روشن شده است، یـعـنـی توبه می‌کنی و به راه راست هدایت می‌شوی.

تعـبیر خواب تاریکی جابرمغربی

جابرمغربی گوید: تاریـکی به خواب، غم و اندوه است. اگر دید که هوا سخت تاریک شد، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود. اگر بیند هوا روشن است و تاریـکی ابر، ناگاه پدید آمد، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.

تعـبیر خواب تاریکی منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعـبیر خواب دیدن تاریکی ، گمراهی و غفلت است , تعبیر خواب از جائی روشن به جائی تاریک برسیم ، روبرو شدن با ابهام و نادانی است.
تعبیر خواب شنیدن صدای زن از تاریکی ، صدای شیطان است. تعبیر خواب در تاریکی بودن اما روشنایی را از دور تشخیص دادن ، امید است.

تعبیر خواب تاریکی آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می‌افتد. جایی برای خواب نمی‌یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می‌خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد.
اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.

نظرات