تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب

0

تعبیر دیدن چراغ (فانوس) در خواب

تعبیر خواب چراغ : فانوس , چراغ و یا هر وسیله ای که باعث روشنی و روشنایی میشود در خوابها تعابیر خوبی دارند. بسیاری از معبران چراغ یا فانوس روشن را خوب میدانند و تعبیر خوبی برای آن دارند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب فانوس , چراغ , چراغ نفتی و … آماده کردایم.

تعبیر خواب چراغ

تعبیر خواب چراغ حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.
پادشاه , قاضی , فرزند , عروسی , ولایت و حکومت , سرای و خانه , مهترو رئیس , شادی , علم , توانگری ثروتمندی , عیش خوش و زندگی راحت , کنیزک , منفعت .

تعبیر خواب چراغ منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید مکانی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید, امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد.
اگر آن جا بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند, این روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان هم کار ساز است .
اگر در خواب ببینید در مکانی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید , که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است.
حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن می کند.

روشن کردن فانوس

اگر فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است, ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود.
اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنائی فانوس می خرید یا کسی به شما می دهد , امید بیهوده و کاری عبث است.
امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می آید و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام می دهد ولی اگر در ظلمت کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می دهد که موجب رفع نگرانی های شما می شود.

تعبیر خواب چراغ ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چراغ آویخته و روشن، توفیق انجام عبادت می‌باشد. اگر مردی در خواب ببیند در خانه یا مغازه‌اش چراغ آویخته شده وجود دارد، یـعـنـی با زن صالح و درستکاری ازدواج می‌کند، و یا اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی طاعت و عبادت زیادی انجام می‌دهد . تعبیر چراغ‌دان، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش خدمتکار خانه است.

تعبیر خواب چراغ آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن لوستر در خواب، نشانه آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده می‌کنید و به دلخواه خود خوش می‌گذرانید.
دیدن لوستری شکسته در خواب، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می‌گردد.
اگر خواب ببینید لوستری خاموش است، دلالت بر آن دارد که آینده روشنی را بیماری و رنج تیره می‌سازد.

نظرات