تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

1

تعبیر دیدن صحرا (کویر) در خواب

تعبیر خواب صحرا : بسیاری از افراد هستند که از دیدن صحرا یا بیابان در خوابشان میپرسند , صحرا سرزمین گسترده‌ای است و نوعی از منطقه خشک و کم‌ باران که به خاطر بارندگی سالیانه کم دارای پوشش گیاهی کمی دارد برای تعبیر دیدن بیابان یا کویر در خواب ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب صحرا را آماده کردایم.

تعبیر خواب صحرا

تعبیر خواب صحرا حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.
روزی و قسمت , حیرت و سرگشتی , عناد و رنج , بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

تعبیر خواب صحرا ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر در خواب خودت صحرائی را ببینی، تعبیرش شادی و خرمی از طرف پادشاه می‌باشد (به اندازۀ بزرگی صحرا). اگر ببینی در صحرای بزرگ و سرسبزی هستی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی، ولی اگر صحرا پر از خار و خس باشد، یـعـنـی با پادشاهی ظالم ارتباط و مصاحبت خواهی داشت. اگر ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری [صحرایی که مثل بیابان بی‌آب و علف است]، یـعـنـی به سفر دوری می‌روی.

تعبیر خواب صحرا منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب صحرا درکتاب سرزمين روياها اینگونه آمده است :

شما در بيابان سفر مي كنيد : غم و خجالت به همراه شما سفر مي كند .
در يك طوفان شن از بيابان عبور مي كنيد : براي يكي از نقشه هاي موردنظرتان اشكال پيش خواهد آمد .
در هواي بد از يك بيابان عبور مي كنيد : دوستان به شما خيانت مي كنند .
به اتفاق اشخاص ديگر در بيابان هستيد : هماهنگي دربين دوستان

همچنین بخوانید: تعبیر خواب دشت

ديگران در بيابان سفر ميكنند :گرفتاري و دردسر
خواب يك بيابان برهوت و بدون آبادي :يك جشن در خانه شما برپا خواهد شد .
يك قطعه زمين خشك و باير : از ديگران زيادي انتظار كمك و فداكاري داريد .
يك بيابان كه فقط حيوانات وحشي در آن زندگي ميكنند : يك كار سخت در انتظار شماست .

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن صحرا (بیابان) در خواب

  1. امیر گفت:

    من خواب دیدم که داشتم میدویم به سمت بیابان ولی دیدم خانواده ام پشتمه و سریع برگشتم تعبیرش چیه

نظرات