اکسکینو

فال قهوه ۱۲ بهمن ماه / فال قهوه چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به شما هشدار میدهد

0

در ماه بهمن قرار داریم و ما اینجا فال‌ قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ را برای متولدین ماه ها در این مقاله قرار دادیم تا بتوانید فال قهوه چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ با تفسیر کامل برای طالع بینی و عشق و ازدواج و پیشگویی با نحوه گرفتن فال قهوه را بخوانید.

جهت یادآوری فال و طالع بینی جنبه سرگرمی دارد و فقط خداست که از همه چیز و همه اتفاقات زندگی ما خبر دارد.

فال قهوه ۱۲ بهمن ماه / فال قهوه چهارشنبه 12 بهمن 1401 به شما هشدار میدهد

فال قهوه ۱۲ بهمن ماه / فال قهوه چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به شما هشدار میدهد

️️️️☕️ فروردین: گل : شادی بزرگ ،دوستی واقعی ، جوان حساس و خجالتی ، خوشحالی بزرگ ، دوستان شفیق، دختر یا پسر مطلوب

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

سوزن : دوست و غمخوار ، حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

ظرف غذا : روزی و برکت ، مهمانی

زنبور : شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

☕️ فال قهوه شما:

قرص : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

آتش بازی : مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

☕️ فال قهوه شما:

شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

تیر

☕️ فال قهوه شما:

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

چراغ : کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

چشم : بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن

سوسمار : دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

دود : گرفتاری – مشکلات – سختی

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

☕️ فال قهوه شما:

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

زنبور عسل : مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح.

مار : سمبل دشمنی است ف دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند ، امانت ، افترا ، خدعه ، حسادت ، ریای زن یا مرد

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

☕️ فال قهوه شما:

صدف : دیدار با دوستان دور دست ف شرکت در جشن عروسی ، شادی زیاد

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

نهنگ : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی است ، گفتگو ، بازگو شدن ناگفته ها

مهر

☕️ فال قهوه شما:

سه ضلعی : موفقیت در امور اقتصادی ، ارث بردن

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا ، زرنگی

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، برای شما دوستان خوبی نمیباشند ف ریاکار و خائن، طنازی ، ظرافت در رفتار ، جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

☕️ فال قهوه شما:

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

خنجر : گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

آذر

☕️ فال قهوه شما:

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

مار : سمبل دشمنی است ، دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند ، امانت ، افترا ، خدعه ، حسادت ، ریای زن یا مرد

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی با شکوه – عروسی

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین دی

☕️ فال قهوه شما:

دست های دراز : حماقت ، اشتباه – بی اعتقادی

بالن : توطئه از جانب افرادی ، عشق نامناسب

کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید ،خبر دهنده موفقیت است ، نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند، تغییرات در وضع زندگی

پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

☕️ فال قهوه شما:

طاووس : شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

لب : نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.

در : کار با ادارات دولتی – کار اداری

فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

فال قهوه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

☕️ فال قهوه شما:

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

چادر : حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

نظرات