تعبیر خواب ارتباط با نامحرم به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره ارتباط نادرست و تعبیر خواب ارتباط با نامحرم و تعبیر خواب همبستر شدن با غریبه و تعبیر خواب آمیزش با نامحرم و تعبیر خواب نزدیکی با محرم را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعابیر ارتباط با نامحرم، جماع و یا آمیزش و نزدیکی نسبت به یکدیگر تفاوت‌های چندانی نداشته و از دیدگاه معبران یکسان است.

تعبیرخواب ارتباط با نامحرم توسط منوچهر مطیعی تهرانی

رابطه با نامحرم در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا هستید.
اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید،
اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحالتان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.
تعبیرخواب ارتباط با نامحرم می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تحلیلگران خواب و رویا درباره اینگونه خواب‌ها می‌گویند:

تعبیر خواب رابطه جنسی، رابطه با نامحرم و یا حتی لمس معشوق معمولا نشانه‌ این است که قسمت‌های مختلف بدن شما نسبت به یکدیگر درگیر هستند. نوع خواب شما بیانگر چگونگی این درگیری میان اعضای بدن است.

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ارتباط با نامحرم در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.
اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید،
اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحالتان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.

خواب ارتباط با نامحرم می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعبیر خواب عشق بازی با نامحرم

به تعبیر منابع غربی دیدن همبستر شدن با فرد غریبه و نامحرم به تغییراتی که در درون شما در حال رخ دادن است اشاره دارد. این رویا همچنین بر این مساله تاکید دارد که شما از همه لحاظ آمادگی رویارویی با این تغییرات را دارید.

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعبیر خواب لمس نامحرم

لمس نامحرم در خواب برای مردان دال بر شادی و رسیدن به هدف است. به تعبیر معبرین غربی اگر مردی مجرد در خواب خود ببیند که به زنی دست می‌زند تعبیرش آن است که ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود. اگر مرد متاهل این خواب را ببیند دال بر خیر و صلاح دیدن و دنیایش است.

شیخ طوسی در رابطه با دست زدن به بدن نامحرم می گوید: اگر کسی چنین خوابی ببیند دلیل بر آن است که به او غم و اندوهی رسد و اگر مانع آن شد از غم و اندوه رهایی یابد.

نظرات