تعبیر خواب اسکله به چه معناست؟

0

در این پست می توانید تـعبیر خواب اسـکله و تعبیر خواب رفتن به اسکله و تعبیر خواب افتادن در اسکله و تعبیر خواب رفتن به بندر و تعبیر خواب ایستادن در اسکله را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب اسکله

تعبیر خواب اسکله

پیش از مطالعه تعبیر خواب اسکله لازم است بدانیم، اسکله مکانی است که به منظور پهلوگیری و مهار کشتی جهت بارگیری یا تخلیه بار ساخته می‌شود. اسکله‌ها معمولا در درون حوضچه بندرها قرار گرفته‌اند.

تعبیر خواب اسکله

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن اسکله در خواب ، نشانة آن است که در آینده تصمیم می گیرید به جهانگردی بپردازید .

تعبیر خواب ایستادن روی اسکله
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتی ها نگاه می کنید ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید .

تعبیر خواب اسکله

تعبير خواب اسکله به روايت لیلا برایت

لیلا برایت می گوید:
دیدن اسکله بندر در خواب، بیانگر آن است که یکى از انتظارات شما به زودى انجام مى پذیرد.

تعبیر خواب اسکله

تعبیر خواب بندر

دیدن بندر و پیاده شدن از کشتی، فراغت از تشویش و نگرانی است. همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر برسید احساس امنیت و راحت می کنید.

تعبیر خواب اسکله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما روی یک اسکله در یک بندر هستید : پول به دستتان میرسد .
روی اسکله راه میروید : یک زندگی زنا شوئی خوشبخت در پیش دارید .
روی اسکله با یکنفر خدا حافظی می کنید : موفقیت در آینده
یک اسکله خراب شده : مراقب سلامتی خود باشید .
یک اسکله همسطح آب : خطر در امور عشقی
به اتفاق ملوانان روی اسکله هستید : یک نفر کینه خود را از شما پنهان می کند
به اتفاق کارگران بندر روی اسکله هستید : کارها بخوبی پیش خواهند رفت .
دیگران روی اسکله هستند : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد .
بستگان شما روی اسکله هستند : یک سفر به خارج از کشور
یکنفر از روی اسکله بداخل دریا می افتد : به شما خیانت می شود .

تعبیر خواب اسکله

معبرین غربی گویند:

دیدن اسکله در خواب نشانه انجام موفقیت کاری است که در پیش گرفته‌اید. این رویا بیان می‌کند که سریع‌تر از آنچه فکرش را بکنید اوقات بد و ناکامی‌ها را پشت سر خواهید گذاشت.

دیدن فردی از اطرافیان در اسکله بیانگر آینده‌ای درخشان برای اوست.

دیدن لاشه کشتی در اسکله نشانه بد یمنی است. این خواب به شما هشدار می‌دهد که سریعا برای جلوگیری از ضرر به فکر چاره باشید.

نظرات