تعبیر خواب ارزن به چه معناست؟

0

در این پست می توانید تعبـیر خواب ارزن و تعبیر خـواب خوردن ارزن و تعبیر خـواب ریختن ارزن و تعبیر خواب ریختن ارزن برای کبوترها و تعبیر خواب ارزن دادن به مرغ و تعبیر خواب کاشتن ارزن را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

 تعبیر خواب ارزن

تعبیر خواب ارزن

ارزن دانه خوراکی پرندگان است. ارزن خوردن و ارزن کاشتن در خواب، به دلیل اینکه پرندگان هم از این دانه استفاده می کنند، نشانه نیکوکار بودن بیننده خواب و رسیدن روزی فراوان است.

تعبیر خواب ارزن

تعبير خواب ارزن به روايت یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد.

لیلا برایت می‌گوید: کاشتن یا خوردنش در خواب، نشانه آرامش و آسایش در زندگى است.

تعبیر خواب ارزن

تعبیر خواب ارزن به روایت محمد بن سیرین

دیدن ارزن در خواب، رسیدن به مال دنیا است.
اگر کسی خواب ببینید تعدادی کبوتر در منزل نگهداری میکند و به آن ها گندم و یا غذا میدهد دلالت بر این دارد که عزیزی از دست او سخت رنجور است همچنین غرق شدن در بند مادیات و یا سرگرمی های کاذب دنیوی از معانی همین خواب است

تعبیر خواب ارزن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در قدیم می گفتند دانه های برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده یا ریخته بود جمع می کردند و برای مرغان می گذاشتند در خواب عینا این عقیده صدق می کند و دانه های برکات و نعمات هستند و دیدن دانه در خواب نیکو است.

تعبیر خواب ارزن
اگر در خواب دیدید که دانه های بسیار و از انواع متفاوت دارید پولی نصیب شما می شود که ریز و درشت و سکه و اسکناس های گوناگون است.
اگر در خواب دیدید که به مرغان دانه می دهید به دوستانتان کمک می کنید.
اگر در خواب ببینید که از زمین دانه بر می دارید نعمت و برکت می یابید و چنانچه ببینید دانه می پاشید و مرغی آنجا نیست مال خود را به بیهودگی خرج می کنید. اسراف می کنید و مالتان را هدر می دهید.

تعبیر خواب ارزن

تعبیر خواب ارزن از دیدگاه جابر مغربی

اگر بیند شپشه در دانه ها افتاد، دلیل که نرخ دانه ها گران شود.
اگر بیند آتش در بازار چوب فروشان افتاد، دلیل که دانه ها گران شود.
اگر بیند مردگان دانه ها را به مردمان می دهند، یعنی دانه ارزان می شود

تعبیر خواب ارزن

حضرت امام صادق (ع) می‌فرماید:

دانه دادن به مرغ ها در منزل علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید
اگر دیدی به تعدادی مرغ و یا خروس دانه ی گندم را میدهی و به زور وادار به خوردن میکنی علامت آن است که دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می‌سازد .
در این رویا رنگ تاثیری در معنای خواب ندارد یعنی اگر مرغ و خروس ها با رنگ سیاه قهوه ای سفید و ….باشد از لحاظ تفسیر دارای معنی واحدی است.

نظرات