تعبیر خواب ابزار به چه معناست؟

0

در این پست می توانید تعـبیر خواب های زیبا درباره ابـزار و تعبیر خواب دیدن ابـزار کار و تعبیر خواب ابزار کار و تعبیر خواب شکستن ابـزار کار و تعبیر خواب خریدن ابزار کار و تعبیر خواب فروختن ابزار کار را از زبان معبران بزرگ مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابزار

تعبیر خواب ابزار

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.
دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان ، آشنایان یا نزدیکان شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب ابزار

تعبیر خواب ابزار به روایت محمدبن سیرین
تعبیر انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست «پادشاه» بیرون می آورد و برای مردم خرج می کند.
اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از پادشاه سود و منفعت بدست می آوری .
تعبیر انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست «پادشاه» بیرون می آورد و برای مردم خرج می کند.
اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، از پادشاه سود و منفعت بدست می آوری.

تعبیر خواب ابزار

خواب ابزار لیلا برایت

اگر در خواب خود انبر آتش دیدید معنی خواب شما این است که کارها را باید را با دقت و اعتماد به نفس بیشتری انجام دهید.

تعبیر خواب ابزار

کتاب سرزمین رویاها:

خواب تعداد زیادی ابراز کار : ثروت
به شما ابراز کار اهدا میکنند : بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد.
ابزار کار میخرید : تغییرات مهم
ابزار کار می فروشید : پول به دستتان می آبد
ابزار کار مکانیکی : یک هدیه دریافت می کنید
ابزار نجاری : یک زن به شما پیشنهادی میکند
ابزار ماهیگیری : شکست در کار
ابزارجراحی : رنج
ابزار موسیقی : خوشبختی

تعبیر خواب ابزار

تعبیر خواب موضوعی ابزار

تعبیر خواب مته: اگر کسی در خواب با مته سر و کار داشت، از دیگران به حیله مالی را دریافت می کند.
تعبیر خواب دریل: سوراخکاری با دریل در خواب نشان می دهد که شما از بروز مشکلی جدی هنگام انجام کار یا غفلت مدیرتان جلوگیری نخواهید کرد. این موضوع منجر به مشکلات عدیده مالی برای شما خواهد شد.
اگر در خواب ابزار کار مکانیکی دیدید معنی خواب هدیه دریافت می کنید.
این ابزار فرقی نمی کند چه چیزی باشد و هر چه برای شما جذاب بتر باشد هدیه ای که دریافت می کنید جذاب تر است.

تعبیر خواب ابزار

اگر دتر خواب دیدید که از انبر استفاده کنید معنی خواب دشمنان به دنبال شکست شما هستند.

اگر در خواب دیدید که انبر می خرید معنی خواب شما بدشانسی است.

اگر در خواب دیدید که دشمنان از انبر استفاده می کنند معنی خواب دردسر و مشکلات زیاد است.

نظرات