تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

0

تعبیر دیدن آواز خواندن (خوانندگی) در خواب

تعبیر خواب آواز خواندن : بعضی از مواقع برای کسانی پیش میاید که در خواب میبینند که خوانندگی میکنند. تعبیر خواب آواز خواندن در خواب به گفته معبران بستگی به شرایط و نوع خواب دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبـیر خواب آواز خواندن را آماده کردایم.

تعبیر خواب آواز خواندن

تعبیر خواب آواز خواندن امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای سرود گفتن عبارتند از: حرف باطل , غم و اندوه , مصیبت , رسوائی , جنگ , آموختن علم و حکمت.

تعبیر خواب آواز خواندن محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد.
اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد.
اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیر خواب آواز خواندن منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبـیر خواب صدا و آواز آشنا ، دوستی و محبت است
تعبـیر خواب صدا و آواز نا آشنا و کسی که دیده نمی شود ، مسافر و خبر خوش است.

تعبـیر خواب آواز خواندن لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو گوید: تعبـیر خواب ترانه ، شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد.
تعبـیر خواب آواز خواندن ، شادمانی است.
تعبـیر خواب شنیدن آواز ، عروسی است.

تعبیر خواب آواز خواندن آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: تعبـیر خواب آواز خواندن دونفره ، وصال و زندگی لبریز از صلح است

تعبیر خواب آواز خواندن لیلا برایت

لیلا برایت گوید: تعبیـر خواب آواز شادی ، خبرهای خوب است.
تعبـیر خواب آواز غمگین ، خبرهای بد است.
تعبـیر خواب آواز خواندن دسته جمعی ، دوستان خوب است.

تعبـیر خواب آواز خواندن در کتاب سرزمین رویاها

تعبیـر خواب شما آواز می خوانید ، ناکامی و تنهایی است.
تعبـیر خواب دیگران آواز می خوانند ، شادی نا خواسته است.
تعبـیر خواب یک آواز خوان ، حسادت در عشق است.

نظرات