تعبیر خواب آجر به چه معناست

0

در این پست می توانید تعبیر خواب افتادن آجر و تعبیر خواب آجر و تعبیر خواب پرتاب کردن و آجـر و تعبـیر خواب شکستن آجـر و تعبیر خواب آجـر سفالی و تعبیر خواب چیدن آجر و تعبیر خواب آجر ساختمانی را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

 تعبیر خواب آجر

تعبیر خواب آجر

اینکه آجر در خواب چگونه دیده شود تعابیر مختلفی دارد و معبران تعابیر متفاوتی را برای آن بیان کرده اند . لیلا می گوید دیدن آجر سفالی نشان از شانس دارد . تعبیر خواب آجر منوچهر تهرانی می گوید اگر در خواب , دبدید زیاد آجر دارید یعنی در موقعیتی که هستید دلگرم می شود چه شغلی چه خانوادگی .همچنین قرار دادن, آجر روی هم معنای خوبی دارد .

تعبیر خواب آجر

تعبیـر خواب ریختن آجـر روی آدم

خواب دنیای وسیعی دارد و تعبیر خواب در واقع معنا دهی به رویا های شماست که می توانید در کمترین زمان آن را انجام دهید.

تعبیر خواب آنلاین امروزه شاید با پیشرفت تکنولوژی در اختیار عموم قرار گرفته است

دیدن آجـر در خواب تعابیر بسیار متفاوتی دارد که برای شما آن ها را قرار داده ایم.

اگر ببنید آجـر بر روی سر شما می ریزید بهتر است در آینده از بحث با مردم بپرهیزید.

تعبیر خواب آجر

تعـبیر خواب آجـر از دیدگاه لیلا

تعبیر خواب دیدن آجـر سقف سفالی در خواب از نظر اقتصادی خوش شانس است.

تعبیر خواب آجر

تـعبیر خواب آجـر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آجر ، نداشتن تفاهم در عشق و کار است.

تعبـیر خواب درست کردن آجـر ، شکست مالی است.

تعبیر خواب آجر

کارل گوستاو یونگ درباره ریختن آجـر روی آدم می گوید:

۱-تعـبیر خواب آجـر،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آجر روی سرش می افتد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب با شخصی درگیر شود پس شخص بیننده خواب بسیار باید مراقب رفتار خودش باشد زیرا در این نزاع خیری برای شخص بیننده خواب نیست.

۲-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آجر از ارتفاع زیادی بری روی سر او می افتد می تواند بیانگر این باشد

تعبیر خواب آجر

که امکان دارد شخص بیننده خواب دچار مشکل جدی شود که خودش به تنهایی از عهده حل آن مشکل برنیاید.

۳-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آجری از خانه نو و تازه ای که در حال بنا است روی سر شخص بیننده خواب بیفتد

امکان دارد اطرافیان شخص بیننده خواب او را با دیگران مقایسه کنند و به شخص بیننده خواب آزار کلامی برسانند.

البته در آینده ای نه چندان دور اتفاقات خوبی برای شخص بیننده خواب خواهد افتاد پس توصیه می شود شخص بیننده خواب اصلا نگران و ناراحت نباشد.

تعبیر خواب آجر

تعبیر خواب آجر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آجر عاملی در استحکام خانه و مسکن است و در خواب ، عواملی که می توانند پایه های زندگی یا فکر را تقویت کنند ، به صورت آجر تجسم یافته و شکل می گیرند. داشتن آجرهای زیاد به معنای تشویق و امید به کار ، شغل و زندگی از جمله خانواده ، اجتماعی و شغلی است.

نظرات