جمله درباره انتظار عشق + عکس نوشته انتظار عاشقانه

0

در این پست می توانید متن های زیبای عاشقانه و متن درباره انتظار عاشقانه و جمله درباره انتظار عشق و عکس نوشته انتظار عاشقانه و عکس استوری انتظار سخت و متن درباره انتظار کشیدن و عکس استوری انتظار کوتاه و عکس نوشته انتظار سخت را مشاهده کنید.

جمله درباره انتظار عشق    ط

جمله درباره انتظار عشق

گم شده ام!
جایی میان تو و من
انتهای انتظار و ایمان
گم شده ام
درست ابتدای یک بوسه
در هجوم یک هم آغوشی
بی انصاف
اینجا کجاست
که مرا رها کرده ای؟!

علیرضا اسفندیاری

جمله درباره انتظار عشق

تو را در باد گم کرد و به انتظار نشست و نمی دانست مسافران باد را بازگشتی نیست . . .

جمله درباره انتظار عشق

من امروز

در انتظارت

غم انگیزترین و کوتاه ترین

شعر دلتنگی را گفتم:

“مُردم ز غمت، نیامدی تو”

جمله درباره انتظار عشق

فرق است میان آن که یارش در بر
تا ان که دو چشم انتظارش بر در

عکس نوشته انتظار کشیدن

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

جمله درباره انتظار عشق

منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت

همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی

و گر این شب درازم بکشد در آرزویت

نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهی.

جمله درباره انتظار عشق

امروز روز دیگریست
یه روز از همان روزهای بی تو
در به در این کوچه و آن کوچه
می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!

جمله درباره انتظار عشق

نیستی و نمیدانی در انتظارِ تو کاسه ی صبر که هیچ ! صبر کاسه هم لبریز شده !

عکس استوری انتظار سخت

آلبومی قدیمی ام،

در زیرزمین خانه ای کلنگی

که واحدهایش را پیش فروش کرده اند.

در انتظار دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی گذارند

جمله درباره انتظار عشق

چه میشد اگر زمین گرد نبود تا من گوشه اى به انتظارت بنشینم!
منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش…
اشک هایت را با دست های خودت پاک کن که همه رهگذرند!!!

***

هر شب که انتظارت را می برم به روز / شرمنده ام که بی تو نفس میکشم هنوز

عکس استوری جمله درباره انتظار عشق

بمان

نه برای من

برای این کوچه

که انتهای آن

در سپیده و انتظار

گم می شود

برای این خانه

با دلتنگی هایی

که از پیراهن زنانه اش می ریزد

برای این اتاق

با دنده های شکسته

در زخم بی کسی

برای عشق

جمله درباره انتظار عشق

یادتــــــــ باشد؛
مــــــــــن اینجا،
کنار همین رویاهای زودگذر
به انتظار آمدن تـــــــو،
خط های سفید جاده را می شــــــــمارم…!

نظرات