تعبیر خواب پیر شدن در خواب

0

تعبیر خواب پیر شدن در خواب

تعبیر خواب پیر شدن : پیری امری است اجتناب ناپذیر که فرد در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. پیری روندی انکارناپذیر است اما سرعت آن در افراد متفاوت است. در کل پیر شدن در خواب برای بیننده خواب خوب است و جای نگرانی وجود ندارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب پیر شدن را آماده کردایم.

تعبیر خواب پیر شدن

تعبیر خواب پیر شدن

برخی تعبیرگران میگویند: پیر شدن در خواب یعنی رسیدن به مقام های بالاتر و دست یافتن به ثروت های زیاد و همچنین از بین رفتن و نابودی همیشگی مصیبت و غم های بزرگ.

تعبیر خواب پیر شدن محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.
اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.
اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

تعبیر خواب پیر شدن جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود.
اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

تعبیر خواب پیر شدن منوچهر مطيعی تهرانی

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: اگر به خواب ديديد که پير شده ايد ارزش اجتماعي و احترام و عزت شما افزوده ميشود. چنانچه در خواب پير مردي ناشناس را ببينيد که با او حرف مي زنيد از دوستي به شما محبت مي شود و از جانب کسي بزرگواري و جوانمردي مي بينيد که انتظارش را نداريد و اين بهتر است اگر پيرمرد ناشناسي که مي بينيد سالم و خوشحال باشيد اما اگر پيرمرد ناشناسي را ملاقات کرديد که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسي به شما غم و اندوه مي رسد که انتظارش را نداريد.

تعبیر خواب جوان شدن

اگر کسي که پير است در خواب ببيند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعي او لطمه وارد مي آيد و بي حرمت مي شود.
اگر جواني ببيند که پير شده و موهايش سفيد گرديده نيکو است چون محترم مي شود. ديدن پيرزن ناشناس در خواب براي مردان خواب خوبي نيست و براي زنان بي تفاوت است.

تعبیر خواب پیر شدن آنلی بيتون

آنلی بيتون گويد: اگر در خواب آدم پيرى را ديديد، نشانه‏ء آن است كه شانس و اقبال در انتظار شما است. اگر خواب ببينيد كه پير شده‏ ايد، نشانه اى موفقيت در انجام كارها است.

نظرات