تعبیر دیدن حوض آب در خواب

0

تعبیر دیدن حوض آب در خواب

تعبیر خواب حوض آب : حوض آب باعث زیبایی حیاط یا باغ میشود در خواب بیشتر معبران حوض آب را به علم و دانش آن فرد تعبیر میکنند. هرچقدر حوض تمیزتر بزرگتر و در اطراف آن گل و سبزه باشد علم بیننده در زندگی بیشتر به کارش خواهد آمد و بغیر از خود اطرافیان نیز از آن سود میبرند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب حوض آب را آماده کردایم.

تعبیر خواب حوض آب

تعبیر خواب حوض آب حضرت امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرماید: دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است.
مردم با منفعت , مردی توانگر و ثروتمند , مال جمع کردن , عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند.

تعبیر خواب حوض آب ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر حوض، علم و دانش است. اگر ببینی همۀ آب حوض را خورده‌ای و برایت گوارا بوده است، یـعـنـی عمر تو همراه با سلامتی خواهد بود و مال و اموالت افزایش می‌یابد، و اگر اهل علم و دانش هستی، یـعـنـی علم و دانش تو بیشتر می‌شود.
اگر ببینی خودت را با آب حوض می‌شویی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی و از انجام گناه دست می‌کشی.
اگر ببینی از حوض کوثر آب می‌خوری، یـعـنـی بر دشمن پیروز خواهی شد.

تعبیر خواب حوض آب ابراهيم كرمانی

ابراهيم كرمانی گويد: اگر بيند تن و جامه خود به حوض مي شست، دليل كه اهل بيتش توبه كنند و سيرت نيك و راه دين جويند.
اگر بيند جامه خود به حوض بشست و پليدی ازجامه در زير آب ظاهر گشت، دليل كه به علم كار نكند و به بدي در ميان خلق مشهور شود.

سبزه در کنار حوض

اگر بيند كنار حوض سبز رسته بود، دليل كه از علم خود منفعت يابد و مردم نيز از علم او منفعت يابند، خاصه كه حوض ملك او باشد.
اگر بيند حوض ملك او نبود و از آن مسلمين بود زياده و نقصان آن حوض به علماي آن ديار باز گردد يا به كسي كه در آن شهر حاكم بود.
اگر بيند آب حوض تيره و تلخ بود، دليل بر غم و اندوه كند.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب آب , تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب حوض آب منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید جایی در کنار آبگیر یا حوض ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوان می‌بینید که شنا می‌کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می‌دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می‌کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می‌گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

تعبیر خواب حوض آب آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتي هيجان آميز است .
اگر خواب ببينيد آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است كه درگير مشاجرات خانوادگي خواهيد شد.

نظرات