تفریحات

تعبیر خواب آتشکده به چه معناست

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آتشکده و تعبیر خواب رفتن به آتـشکده و تعبیر خواب دیدن آتـشکده را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید و خواب خود را در این پست با بهترین تعبیر خواب پیدا کنید.

تعبیر خواب آتشکده

تعبیر خواب آتشکده

آتشکده در خواب با سمبل هایی مثل عبادت، ساختمان و آتش مرتبط است. این خواب می تواند به دیدگاهای دینی شما یا مسائلی که برای شما مقدس شمرده می شوند اشاره داشته باشد. بسیار اهمیت دارد که آتشکده را در خواب خود به چه شکل مشاهده می کنید و چه احساسی را در شما ایجاد می کند.

تعبیر خواب آتشکده

شکل و بنای آتشکده ها در همه جا یکسان بوده، معمولاً هر آتشکده هشت درگاه و چند اتاق هشت گوشه داشته و آتشدان در وسط بنا واقع بوده و پیوسته آتش مقدس در آن می سوخته است. با گذر زمان و به تدریج در دین زرتشت مقرر می شود که آفتاب بر آتش نتابد، بنابراین آتش را در فضای باز نگهداری نکرده و اتاقی در وسط بنا ساختند که آتشدان در آن جای داشت.

تعبیر خواب آتشکده

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب آتشکده رفتن به جایی مکروه و ناصواب است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی است. اگر ببیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که به آن اندازه چیزی که رسیده است، مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.
هر کس با هر مذهب و دینی می‌تواند رویای مربوط به عبادتگاه خود را ببیند. برای مسلمانان مسجد و برای مسیحیان دیدن کلیسا در خواب رایج است. برای آگاهی از تعبیر خواب کلیسا و تعبیر خواب مسجد به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

تعبیر خواب آتشکده

تعبیر خواب آتشکده به روایت منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمناً گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

تعبیر خواب آتشکده

تعبیر خواب عبادتگاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تأویل به خلاف این بود.
مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینیم عبادت می‌کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه‌ها باشد ضمناً گویای این است که از این جهت قصور کرده‌ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می‌دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

نظرات