اکسکینو

دانلود نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی ششم ویژه ترم اول دی ۱۴۰۱ (جواب)

0

دانلود نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی ششم ویژه ترم اول دی ۱۴۰۱ (جواب)

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول مطالعات اجتماعی پایه ششم

با توجه به نزدیک شدن به امتحانات نیم سال اول مدارس در دی ماه ۱۴۰۱ در ادامه سوالات نیم سال اول مطالعات اجتماعی پایه ششم و نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی ششم ترم اول دی ماه ۱۴۰۱ با جواب دانلود کنید و برای ارزشیابی قبل از امتحانات نوبت اول خودتان را بسنجید.

سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی ششم

 

۱– صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.
الف:حبوبات مهم ترین منبع غذایی مردم است.(غلط)
ب:تصمیم گیری در حقیقت یک نوع انتخاب است.(صحیح)
ج:به کسی که برنج می کارد کشاورز گفته می شود.(غلط)
د:دانشگاه جندی شاپور در بغداد بنا شده بود.(غلط)

۲-کدام یک از محصولات زیر به صورت بهاره و پاییزه کشت می شود؟
د:گندم ج: ذرت ب: خیار الف: برنج

۳-جمله ی”هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد”ازکدامیک از پیشوایان دینی است ؟
الف:پیامبراکرم(ص)

ب:امام علی(ع)

ج:امام حسن(ع)

د:امام صادق

۴-مهمترین علت پیشرفت های علمی مسلمانان چیست؟

الف:ترجمه

ب:حمایت فرمانروایان

ج:تعالیم دین اسلام

د:نیازهای جدید جوامع مسلمانان

۵-به نظر شما ، ایجاد حمام خورشیدی، در کدام یک از شهرهای کشورمان کاربرد دارد؟
د:تهران

ج: تبریز

ب: یزد

الف: ساری

۶-در نواحی کم آب، چگونه برای کشاورزی آب تهیه می شود؟

الف: از طریق جلگه

ب: از طریق رودها

ج: از راه کندن قنات
د:از طریق آبرفت

۷– درجاهای خالی کلمه های مناسب قرار دهید.
الف:مبدا تاریخ مسلمانان هجرت پیامبر از ………………..به ………………است.
ب:اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به دوره ی ……………. است.
ج:بیشتر منابع گاز ایران از …………… و ………………… کشور به دست می آید.
د:استفاده از فکر و تجربه ی دیگران در تصمیم گیری ها …………………. نامیده می شود.

۸-به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف: مهم ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز چیست

ب: یکی از روشهای نو در کشاورزی را بنویسید.
ج:مشهورترین پادشاه صفوی چه نام داشت؟
د:مؤسس مدارس نظامیه چه نام داشت؟

۹-خداوند در سرشت ما انسان ها چه چیزهایی قرار داده است؟

محبت دیدن. محبت کردن. برقراری ارتباط

۱۰-شاه عباس و درباریان از ایوان کاخ عالی قاپو ، چه مراسمی را تماشا می کردند؟

جشن ها . چوگان باری . رژهای سربازان

۱۱-تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟

خوب فکر کنیم. نتیجه هرکاری را پیش بینی کنیم. بهترین راه ها را انتخاب کنیم

۱۲-زراعت را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کشت دانه ، حداکثر تا یک سال محصول می دهند
مثل گندم و جو

۱۳-عوامل طبیعی مؤثر بر کشاورزی را نام ببری
آب ، هوا ، خاک

(سوالات ۴ گزينه ای) مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

جاهای خالی را پرکنید.
الف) پیامبر میفرمايند: بدترين افرادکسانی هستندکه…………………. میکنند.
ب) استفاده از فکر و تجربه ديگران………….میگويند.
ج) معمولا در کتیبه های دورهی اسلامی………….،…………….، را با خط خوش مینوشتند.

*****

جواب صحیح را انتخاب کنید.
تصمیمات مهم در چه چیزهای اثر میگذارد؟

الف-اخلاق، رفتار، سلامتی، وضع تحصیل و آينده

ب-آينده،احساسات، افکارمثبت و منفی
ج-سلامتی، اخلاق، نگرش، مثبت بینی
د-اخلاق، رفتار، روان، آينده

۳به زغال سنگ،نفت و گاز و مشتقات آنها چه میگويند.
الف_انرژی

ب_انرژی هسته ای
ج_سوخت های فسیلی

د_هیچکدام

۴- بیشتر منابع نفتی ايران در کجا قرار دارد.
الف-شرق

ب-جنوب غربی،جنوب شرقی

ج-جنوب غربی، غرب

د-هرسه مورد

۵- برای انتخاب بهترين راه در هنگام تصمیم گیری چه ملاکهای بايد در نظر گرفت؟
الف-برای ديگران مشکل ايجاد کند

ب-به سلامت من يا ديگران لطمه میزند؟
ج-برخلاف دستورهای دينی است؟

د-گزينه ب و ج

۶-اين سخن ازکیست؟ {به دنبال کسب علم برويد حتی اگر مجبور شويد تا چین برويد.}
الف-امام محمدباقر(ع)

ب-پیامبر اسلام(ص)

ج-امام
جعفر صادق(ع)

د-هیچکدام

۷– صحیح یا غلط بودن جملات را مشخص کنید .

۱-اوج شکوفايی شهر اصفهان در زمان صفويه بود.صحیح غلط

۲-صفويان توانستند مخالفان خود را سرکوب کنند دشمنان مانند عثمانی ها در غرب
و ازبکان در شرق نیز جنگیدند.صحیح غلط

سوالات تشریحی مطالعات اجتماعی کلاش ششم دبستان

۸- عواملی که باعث گسترش هنر و معماری در دورهی صفويه شد را نام ببريد؟(۴مورد)

۹- در کاخ عالی قاپو چه مراسماتی انجام میگرفت کامل بنويسید؟

۱۰- کشت گلخانه را توضیح کامل دهید؟

۱۱- مراکز علمی جهان اسلام را نام ببريد؟ (۴مورد)

۱۲- در مورد اسطرلاب توضیح کامل بدهید.حداقل به (۴مورد)اشاره کنید؟

۱۳- انرژی نو را توضیح دهید؟

۱۴- منابع گاز ايران در کجا قرار دارند کامل توضیح دهید؟

۱۵- برق حرراتی يابرق آبی يکی را به دلخواه توضیح دهید؟

۱۶- باغداری و زراعت دو فعالیت مهم چی هستند يکی را به دلخواه توضیح دهید؟

۱۷- عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببريد؟

سنجش و ارزشیابی تحصیلی ۶ ابتدایی

سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی ششم ترم اول

*******

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول مطالعات اجتماعی پایه ششم

******

نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی ششم دبستان

*****

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول مطالعات اجتماعی پایه ششم

*****

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی ششم ترم اول دی 1401 با جواب

*****

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی ششم ترم اول دی 1401 با جواب

نظرات