تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

1

تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

تعبیر خواب زایمان : بدنیا آمدن بچه باعث خوشحالی و شادی پدر و مادر میشود. بسیاری از معبران بچه دار شدن را خوب میدانند و جای نگرانی برای بینند خواب نمیدانند, بغیر از حاملگی مرد.

تعبیر خواب زایمان

تعبیر خواب زایمان امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرماید: تعبیر خواب زایمان کردن زنی که پسری میزاید و بچه بلافاصله سخن می گوید این است که مرگ آن زن نزدیک است.
تعبیر خواب زایمان دختر، تعبیر خواب زنی که دختر می زاید این است که از او فرزندی به دنیا می آید که بزرگ عشیره می شود.

تعبیر خواب زایمان محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یـعـنـی مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود.
اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.
اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب زایمان منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد.
به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست.
چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می‌شود همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است.

تعبیر خواب زایمـان ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

تعبیر خواب زایمـان در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب زایـمان زن متاهل، شادی است.
تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد، تعبیر خواب زن مجرد این است که عشقش او را ترک می کند.
تعبیر خواب زایـمان زن مطلقه ، ثروت بزرگی است که نصیبش می شود.
تعبیر خواب زایـمان زن شوهر مرده ، ارتکاب او به اعمال غیر منطقی است.
تعبیر خواب قابله شدن، تعبیر خواب کمک کردن در زایمان شادی و خوشبختی است.

تعبیر خواب زایمان چند قلو

تعبیر خواب زایـمان چند قلو، تعبیر خواب کمک کردن در زایمان کسی که چند قلو می زاید موفقیت بسیار بزرگ است.
تعبیر خواب نوزاد مرده، تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست.
تعبیر خواب زایـمان سزارین، ابتلا به بیماری خطرناک است.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن بدنیا آوردن بچه در خواب

  1. یونس گفت:

    سلام من آقایی ۳۰ ساله مجرد هستم من در خواب دیدم که یه دختر بین ۳تا۴ ساله دارم و یه بچه شیرخوار داشتم ولی جنسیت شیرخوار رو نمیدونم چی بود و یه خانم که نمیدونم زنم یا مادرم بود داشت با قاشق بهش شیر میداد من با توجه اینکه به خاطر یه سری مشکلات احتمال بچه دار شدنم در زندگی واقعی کم هست به همین خاطر توی خواب داشتم خداروشکر میکردم که بچه دار شدم و از اون مهم تر اینکه دختر هم داشتم چون همیشه یکی از آرزوهایم دختر داشتن هست حالا تعبیر این خوابم چی هست؟؟

نظرات