همه جا با فرادرس
اکسکوینو

تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب

0

تعبیر دیدن دوست (یار) در خواب

تعبیر خواب دوست : در زندگی تمام افراد دوستانی وجود دارد , هر فرد به نحوی وابستگیهایی به این دوستان دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب دیدن دوست را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب دوست

تعبیر خواب دوست آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می‌دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می‌رود، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.
اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

دوستان زیاد

اگر در خواب از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می‌دهند.
اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد، نشان می‌دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت. و محبوبش ارزش تصاحب دارد. اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد.

تعبیر خواب دوست لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید: دوست خوب: خبرهای شادی بخش
نادوست: اعلان خطر
دیدار اتفاقی دوست: اتفاق غیر منتظره
ترک کردن یار: عذابی مبدل به شادی خواهد شد
مرگ یک دوست: خبر غیر منتظره
عصبانی: بیماری
دوست جدید: خوشبختی
چند دوست: غصه‌های زود گذر

تعبیر خواب دوست در سر زمین رویاها اینگونه است که:

دوستان شما خوشحال هستند : خبرهای خوش
دوستان شما پریشان هستند :بیماری بسیار نزدیک است .
با یک دوست خداحافظی می کنید : سرنوشت برای شما تجارب تلخی انتخاب کرده
با یک دوست مشاجره می کنید : شادی
از یک دوست جدا هستید :دوستان خواستار شکست شما هستند .

دوست کاملاً برهنه

یک دوست کاملاً برهنه :در یک نزاع بزرگ گرفتار می شوید .
یک دوست را می بوسید یا بغل می کنید :به شما خیانت خواهد شد .
در یک اطاق با یک دوست صحبت می کنید : شادی و آرامش خاطر
به اتفاق دوستان می خندید : شرکت شما از هم پاشیده می شود .
دوستان جدید پیدا می کنید : در غم و غصه غرق خواهید شد .
دوستان شما در حالات عجیبی هستند : برای یک زن بسیار زیبا خودنمائی خواهید کرد .

نظرات