تعبیر خواب آبیاری گلها به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آبیاری گلها و تعـبیر خواب درباره آبیـاری کردن و تعبیر خواب و تعبیر خواب آبیـاری باغچه و تعبیر خواب آبیاری گل و تعبیر خواب آب دادن به گلها و تعبیر خواب آب دادن گل را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان را مشاهده کنید.

 تعبیر خواب آبیاری گلها

تعبیر خواب آبیاری گلها

تعبیر خواب آبیاری گلها به این معنی است که سرگرمی‌های خوشایندی‌ خواهید داشت.

به اعتقاد بسیاری ار معبرین دیدن خواب آبـیاری گلها و باغچه تعبیر مثبت و نیکو دارد.

تعبیر خواب آبیاری گلها

لیلا برایت می‌گوید:

مشاهده‌ی باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق می‌شوید.
اگر در خواب با یک باغچه‌ی کثیف و نامرتب روبه‌رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کاری با کسی مشورت می‌کنید که شایستگی لازم را ندارد.
اگر خواب ببینید در باغچه‌ای مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادی دارید.

تعبیر خواب آبیاری گلها

تعبیر خوب آبیاری به روایت امام صادق(ع)

آب دادن به خاک و یا باغچه ی ساخته شده در منزل بر پنج وجه است اول : ریاست دوم حکت سوم مکر چهارم غم پنجم فرزند یا برادر،
اگر دیدی باغچه ای بزرگ پرگل و گیاه را که پژمرده و خشک است اب میدهی و سیراب نمی شود و با آب دادن باغچه خشک و خشک تر می شود شر است و به نشانه ی مرگ و یا از دست دادن برادر یا خواهر است و یا اینکه از کسب و کار و مراد خودت باز می مانی.

تعبیر خواب آبیاری گلها
اگر دیدی به قدری آب دادی که آب از خاک بالا زد و سرازیر شد به نشانه ی این است که کارهایی پوشیده ای انجام میدهی و حاجتت روا می شود اگر با همسرت و یا یکی از اعضای خانواده مشغول انجام داین کار بودی تعبیر این است که همت تو بر تعلیم علم و دانش است،

تعبیر خواب آبیاری گلها

این سیرین درباره تعبیر خواب آبیاری گلها

تعبیر آبیاری گلها و باغچه به معنی صفای دین و دنیای اوست،میتواند نشانه ای از سخن درست و باحکت باشد،اگر دیدی گل‌ها و یا درختان باغچه را سیراب می‌کنی تعبیر این است که از غم و رنج رهایی می‌یابی و از ترس و بیم ایمن می‌شوی،اگر دیدی درخت و یا گل‌های خشک و زردی را می بینی و آن‌ها سیراب نمی‌کنی تعبیر این است که دشمن خود را در کاری یاری می‌رسانی و اگر دیگران را مشغول انجام این کار دیدی خیر و منفعت به تو خواهد رسید.

نظرات