تعبیر دیدن طوطی در خواب

0

تعبیر دیدن طوطی در خواب

تعبیر خواب طوطی : طوطی از جمله حیواناتی است که میتواند برخی صداها را تقلید کند. واژهٔ طوطی معرب توتی پارسی است و معنای آن پرنده‌ای است سبز رنگ که به علت خوردن توت به آن توتی می‌گویند. بسیاری از معبران طوطی را به فرزند , غلام و برخی دیگر طوطی را به یک فرد پر حرف در زندگی بیننده خواب تعبیر میکنند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب طوطی را آماده کردایم.

تعبیر خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن طوطی درخواب بر سه وجه است: فرزند، دختری دوشیزه، شاگردی حرف گوش کن.

تعبیر خواب طوطی ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعـبیر طوطی، فرزند و «غلام» می‌باشد،‌‌‌‌‌ چنانچه ماده باشد تعبیرش دختر «دوشیزه»،‌‌‌‌‌ ولی اگر نر باشد، تعبیرش مردی پاک و دیندار یا غلامی پرهیزکار است.
اگر ببینی طوطی از دست تو پریده است، یـعـنـی فرزند تو به مسافرت می‌رود.
اگر ببینی طوطی با تو حرف می‌زند، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که باعث تعجب و شگفتی مردم می‌شود.

تعبیر خواب طوطی منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی گوید: تعـبیر خواب طوطی: فردی است وراج و پر حرف
تعـبیر خواب طوطی هدیه گرفتن: آمدن مهمانی است پر حرف و یا دریافت سوغاتی است

تعـبیر خواب طوطی به طور کلی بد نیست و هرچه زیباتر باشد بهتر است

تعـبیر خواب طوطی هدیه دادن: به شرط علاقه به طوطی، آزار رساندن به گیرنده است
تعبـیر خواب طوطی هدیه دادن: به شرط بی علاقگی به طوطی، محبت رساندن به گیرنده است
تعـبیر خواب طوطی به طور کلی بد نیست و هرچه زیباتر باشد بهتر است

همچنین بخوانید: تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیر خواب طوطی آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: تعـبیر خواب طوطی که تندتند حرف میزند: کارهای بی ثمر و بیهوده است.
تعـبیر خواب طوطی در مکان های طبیعی نشان صلح در خانواده است.
تعتبیر خواب دختری که خواب طوطی ببیند این است که همسرش او را ستیزه جو می داند.
تعـبیر خواب تلاش برای آموزش حرف زدن به طوطی مشکل خصوصی است.
تعـبیر دیدن طوطی در خواب ، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

نظرات