تفریحات

تعبیر خواب آبگوشت به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آبگـوشت و تعبیر خواب درباره خوردن آبگـوشت و تعبـیر خوـاب درست کردن آبگوشت و تعبیر خـواب ریختن آبـگوشت و تعبیر خواب آبگـوشت نذری و تعبیر خواب پختن آبگوشت را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آبگوشت

تعبیر خواب آبگوشت

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

آبگوشت دیدن در خواب خیلی خوب است و نشانه صمیمیت و صداقت و حمایت دوستان است.

اگر عاشق کسی هستید و خواب آبگوشت را ببینید تعبیر این خواب این است که تا آخر عمر عاشق می مانید.

تعبیر خواب آبگوشت

آبگوشت گنیده:

خواب دیدن درباره آبگوشت گندیده یعنی شما از شنیدن شایعه ای احساس بدی می کنید. افرادی با مقاصد بد در اطراف شما وجود دارند که در تلاشند تا اوقات را به کام شما تلخ کنند.

تعبیر خواب آبگوشت

تعبیر دیدن آبگوشت در خواب

آبگوشت دیدن در خواب خیلی خوب است و نشانه صمیمیت و صداقت و حمایت دوستان است.

اگر عاشق کسی هستید و خواب آبگوشت را ببینید تعبیر این خواب این است که تا آخر عمر عاشق می مانید.

تعبیر خواب آبگوشت

ابن سیرین می گوید:

هر غذایی که در خواب بوی خوبی داشته باشد تعبیر خواب دارد و اگر بوی خوبی نداشته باشد هم معنی اش شر و بدی است و دیدن سیر و پیاز در خواب هم نشانه غم و اندوه است و می تواند عامل تباهی مال او باشد و بعضی معبران آن را مال حرام می دانند.

آبگوشت خوشمزه:

دیدن آبگوشت خوشمزه در خواب نشانگر داشتن دوستان واقعی است. دوستانی که همیشه برای کمک رسانی به شما آماده اند. برای افرادی که در رابطه ای عاشقانه هستند این خواب به داشتن رابطه سالم و بلندمدت تعبیر می شود.

تعبیر خواب آبگوشت

امام صادق می فرمایید:

معنی دیدن خواب لقمه سه چیز است.

معنی اول این خواب بوسه دادن است.

معنی دوم سخنان عاشقانه زدن است.

معنی سئم این خواب هم سود بردن است.

تعبیر خواب آبگوشت

بیتون درباره تعبیر خواب آبگوشت میگوید:

ديدن آبگوشت در خواب، نشانه‌ى صداقت و درستكارى و حمايت دوستان است. اگر فردى عاشق، آبگوشت را در خواب ببيند، بيانگر عشقى پايدار است.

خوردن گوشت و یا غذاهایی که گوشت در آنها وجود دارد به معنی ارضای نیازهای جسمی و جنسی است و راههایی برای پیشرفت در زندگی است.

خوردن گوشت شتر به معنای خوردن مال یتیم است با آزار و اذیت و ستم کردن.

خوردن گوشت پرستو نشان دهنده رسیدن مالی به شماست که کم است.

نظرات