تعبیر خواب آبستنی به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب آبستنی و تعبیر خواب زن حامله و تعبیر خواب حامله شدن و تعبیر خواب تعبیر خواب آبستنی شدن و تعبیر خواب حامله شدن و تعبیر خواب آبستن شدن و تعبیر خواب حاملگی را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آبستنی

تعبیر خواب آبستنی

اگر در خواب تان دیدید که فرد دیگری حامله است، معنی اش این است که می خواهید به این فرد نزدیک تر شوید. اگر مردی خواب ببیند که نامزدش حامله است، معنی اش این است که رابطه شان در وضعیت بحرانی است. آن ها دیگر اهداف مشترکی ندارند و ممکن است در آینده ی نزدیک جدا شوند.

تعبیر خواب آبستنی

دیدن زن آبستن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن آبستن در خواب مواجه با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان آبستن شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان آبستن شده اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد .

تعبیر خواب آبستنی

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دليل كند كه او را مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هر چند كه شكم بزرگ‌تر بيند، مال دنيا بيشتر بود.

ام چت ویندرا گوید:

تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

تعبیر خواب آبستنی

تعبیر خواب آبستنی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر فرزند نابالغ پسر خود را آبستن بیند، دلیل که پدرش را نعمت و مال حاصل گردد
اگر فرزند نابالغ دختر خود را آبستن بیند، دلیل که مادرش را نعمت و مال حاصل گردد.

تعبیر خواب آبستنی

یونگ می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که حامله هستید نشانه جنبه‌ ای از خودتان و یا زندگی شما است که در حال رشد و توسعه است. این خواب همچنین می‌تواند نشانه ای برای تولد یک ایده و یا هدف جدید باشد. اگر شما در دنیای واقعی اقدامی برای باردار شدن نمی‌کنید اما خواب می‌بینید که حامله هستید نشان می‌دهد شما از پذیرفتن مسئولیت‌های بزرگ می‌ترسید.

نظرات