همه جا با فرادرس
اکسکوینو

تعبیر خواب آبجو به چه معناست

0

در این پست می توانید انواع تعـبیر خواب خوردن آبـجو و تعبیـر خـواب تعارف آبـجو و تعبـیر خواب ریختـن آبجو و تعبیر خواب نوشیدن آبجو و تعبیر خواب خریدن آبجو و تعبیر خواب کارخانه آبجو را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آبـجو

تعبیر خواب آبـجو

تعبـیر خواب آبجـو ، خریدن آبـجو در خواب ، تعـبیر خواب دزدیدن آبـجو ، تعـبیر خواب نوشیدن و خوردن آبجـو و… از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب آبـجو

تعبیر خواب آبجو یا تعبیر آبجو در خواب

خوردن آبـجو در خواب از دیدگاه معبران شرقی و غربی با توجه به اختلاف در دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت است ولی به‌طور ضمنی می‌توان دریافت که آبجو خوردن در رویا به معنای خدمت کردن است.

تعبیر خواب آبـجو

ابن سیرین گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می‌خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می‌گردد.

اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می‌دهد.

تعبیر خواب آبـجو

تعبیر خواب آبجو

۱- آبجو در خواب نشانه پیدا کردن دوستان خوب، اوقات خوش و جدایی از خانواده است.
۲- تعبیر دیدن بطری آب جو در خواب نشانه گفتگوهای جالب و روزهای خوش در آینده است.
۳- تعبیر دیدن آبجو در لیوان نشانه آرامش درونی و خانوادگی است. این خواب نشانه این است که در آینده مشکلی برایتان رخ نخواهد داد ودرصلح و آرامش کنار هم زندگی می کنید.
۴- دیدن آبجو با یخ در خواب نشانه احیای روابط قدیمی وطولانی مدت با دوستان فراموش شده است.
۵- اگر در خواب تان مزه آبجو بسیار تلخ بود تعبیرش نا امیدی در عشق و در ادامه رابطه با دوستان است.
۶- اگر درخواب دیدید که روی خود آبجو می ریختید تعبیرش این است که تغییرات بزرگی در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد و زندگی تان هر روزبهتر وبهتر خواهد شد. اگر روی میز ریختید تعبیرش این است که از رک بودن خود رنج می برید.

تعبیر خواب آبـجو

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می‌کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می‌برد، و اگر ترش باشد از او زیان می‌بیند.

تعبیر خواب آبـجو

بيتون مى‌گويد:

اگر در خواب ديديد كه در كافه‌اى مشغول نوشيدن آبجو مى‌باشيد، بدانيد كه نااميدى شما مهم و حقيقى مى‌باشد. اگر ديديد كه ديگران نيز مشغول نوشيدن آبجو هستند، معنى آن اين است كه دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسيسه‌چينى آرزوهايتان را بر باد مى‌دهند.

اگر در خواب ببينيد كه در كارخانه آبجوسازى هستيد، نشانگر آن است كه به خاطر خلافى كه ظاهرا مرتكب شده‌ايد، مورد تعقيب قرار مى‌گيريد، البته بى‌گناهى خود را به اثبات مى‌رسانيد.

تعبیر خواب آبـجو

تعبیـر خواب آبـجو به روایت حضرت صادق (ع)

تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:
منفعت
بوسه دادن
خدمت کردن
مردی فرومایه

نظرات