همه جا با فرادرس

تعبیر خواب آبتنی به چه معناست

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آب تنی و تعبیر خواب آبتنی در رودخانه و تعبیر خواب شستن بدن و تعبیر خواب آب تنی در دریا و تعبیر خواب آبتنی در آب گل آلود و تعبیر خواب شتن بدن با آب جاری را از زبان معبران معتبر ایران و جهان مشاهده کنید.

تعبیر خواب آبتنی

تعبیر خواب آبتنی

به طور کلی دیدن شنا کردن و آبتنی کردن در خواب به معاش و معیشت و اوضاع کاری شما مرتبط است. البته بسته به جزئیات خواب و نوع آبی که در آن شنا میکنید ، تعبیر ها متفاوت خواهد بود. ما در این مقاله به تعبیر و تفسیر آن از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف می پردازیم:

تعبير خواب آبتنی به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می كنید علامت آن است كه شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.
۲ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می كنید ، علامت آن است كه باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید.
۳ـ اگر خواب ببینید كودكان در آب زلالی آب تنی می كنند ، علامت آن است كه افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند كرد.
۴ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاكیزه ولی كف آلود شنا می كند،علامت آن است كه به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

تعبیر خواب آبتنی

دیدن شنا کردن در خواب

شنا کردن در خواب نشان دهنده آن است که‌ شما در تلاشید تا به عمق یک موقعیت موجود در زندگی‌تان پی ببرید .

آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌ است .

بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌ تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیر ناخودآگاهتان هستید .

شنا کردن در خواب می‌تواند معنی جسمانی داشته و نشان دهنده جنبه‌های معاشرتی انسان باشد .

تعبیر خواب آبتنی

ابن سیرین می گوید:

تعبیر در خواب شنا کردن ، نشانه معیشت و راههای به دست آوردن آن است.

تعبير خواب آبتنی به روايت یوسف نبی (ع)
دیدن خود در آب روشن تندرستی بود.
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.

تعبیر خواب آبتنی

تعبیر خواب دیدن کودک در حال آبتنی

دیدن کودکان مشغول آب تنى، بیانگر این موضوع مى‌باشد که افرادى مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر خواب ببیند که در دریا شنا کرد و نتوانست به ساحل بیاید، دلیل که در بند بماند . اگر ببیند که در آب فوت شد، دلیل که در دست دشمنان هلاک گردد .

تعبیر خواب آبتنی

تعبير خواب آبتنی به روايت اچ میلر

اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.
اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى کنید نشانگر این است که نقشه هاى شما با شکست روبه رو مى شود.
اگر ببینید که با لباس آب تنى مى کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.

نظرات