همه جا با فرادرس

تعبیر خواب آب پاش به چه معناست

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آب ریختن و تعبیر خواب آب ریختن به وسیله آب پاش و تعبیر خواب استفاده از آب پاش و تعبیر خواب آب پاشیدن و تعبیر خواب آب پاشیدن روز زمین و تعبیر خواب آب گرم ریختن را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

 تعبیر خواب آب پاش

تعبیر خواب آب پاش

دیدن رویاهایی در مورد آبپاش یا وسایلی به مانند آن به تفسیر تعبیرگران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد. هر چند که بایستی دقت کرد که این‌گونه وسایل در محوریت خواب قرار گرفته باشند تا بتوان تعابیری را برایشان بیان کرد.

تعبیر خواب آب پاش

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد.

تعبیر خواب آب پاش

آنلی بیتون می‌گوید:

آب پاشیدن کسی بر سر شما ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

تعبیر خواب آب پاش

منوچهر مطیعی درباره تعبیر خواب آب پاش تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

تعبیر خواب آب پاش

لوک اویتنهاو می گوید:

آب را بر روی زمین پاشیدن و ریختن برابر است با اشتباه.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر آب‌های بسیار دیدی که به زمین خورد نشانه این است که مردمان عامه در آن سال سلامت خواهند بود.

نظرات