تفریحات

تعبیر خواب آب و هوا به چه معناست؟

0

در این پست می توانید انواع تعبیر خواب درباره آب و هوا و تعبیر خواب آب و هوای طوفانی و تعبیر خواب آب و هوای آرام و تعبیر خواب آب و هوای معتدل و تعبیر خواب آب و هوای سرد و تعبیر خواب آب و هوای گرم را از زبان معبران بزرگ ایران و جهان مشاهده کنید.

 تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا

با تعبیر خواب هوای سرد، تعبیر خواب هوای گرم، تعبیر خواب هوای ابری، تعبیر خواب هوای بارانی، تعبیر خواب هوای مه آلود همراه ما باشید.

تعبیر خواب آب و هوا

آنلی بیتون می گوید:

روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بیننده خواب دارد .

اگر در خواب احساس کنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .

اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .

اگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دماى هوا قرار گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که آینده روشن و خوبى نخواهید داشت و بدبختى به شما روى مى‏ آورد.

تنفس در هواى گرم، علامت آن است که به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، رنج خواهید برد.

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا به روایت محمد بن سیرین

اگر شخصی خواب ببینید که هوا سرخ رنگ است خوابش بیانگر قتل است
اگر شخصی خواب ببینید که هوا سبز است خوابش بیانگر غله و نباتات بسیار و فراوان است
اگر شخصی خواب ببینید که هوا پر از گرد و سرد است خوابش بیانگر این است که پادشاه بیگانه می آید و رنج خواهد رساند.

تعبیر خواب آب و هوا

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر در خواب ببینی که باد وزیده است و باعث گرد و خاک و تاریکی هوا گشته است به این معناست که مردم آنجا دچار ترس و بیم خواهند شد.

در سر زمین رویاها آمده:

آب و هوای خوب : امنیت در همه امور

آب و هوای بد : خبرهای نا خوشایند

باد شدید : یک رفاقت بزرگ

آب و هوای طوفانی : دشمنان بدنبال شکست شما هستند.

آب وهوای بارانی : خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین میکند.

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا از دیدگاه آنلی بیتون

روی هم رفته، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بیننده خواب دارد.
اگر در خواب احساس کنید، در هوایی سرد بسر می برید، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دچار اخلال و اختلاف خواهید شد.
اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطوبت هوا قرار گرفته اید، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بود، و بدبختی به شما رو خواهد آورد.
اگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دمای هوا قرار گرفته اید، نشانه آن است که آینده روشن و خوبی نخواهید داشت و بدبختی به شما روی می آورد.
تنفس در هوای گرم، علامت آن است که به خاطر گناهی که مرتکب شده اید، رنج خواهید برد. دیدن آب و هوا در خواب، به معنی آن است که بیننده ی خواب دچار اتفاقات بدی خواهد شد.

تعبیر خواب آب و هوا

معبران غربی می‌گویند:

خواب دیدن درباره آب و هوا به طور کلی نشان دهنده احساسات قوی شما در بیداری است و بسته به نوع خواب و دیدن آب و هوای مختلف تعابیر خوب و بدی دارد.

آب و هوای خوب نشانه امنیت در همه امور است.
آب و هوای بد بیانگر خبرهای ناخوشایند می‌باشد.
باد شدید از یک رفاقت بزرگ خبر می‌دهد.
آب و هوای طوفانی علامت آن است که دشمنان بدنبال شکست شما هستند.
اگر آب وهوای بارانی در خواب دیدید به این معنی است که خبری دریافت خواهید کرد که شما را غمگین می‌کند.
باریدن تگرگ نشانگر این است که شما و یا دوست صمیمیتان چیزی را از دست خواهد داد. این خواب همچنین نشانگر وجود موانع بر سر راه است.
اگر در خواب صدای قطرات باران که به پنجره بخورد را بشنوید اینگونه تعبیر می‌شود که به زودی با کسی صلح می‌کنید.
دیدن رنگین کمان در خواب تعبیر نیکویی دارد زیرا نشانه امید، موفقیت و شادی است. این خواب معمولا در زمان‌هایی دیده می‌شود که شما زیر بار مشکلات سخت زندگی خود هستید و در این مواقع به شروعی تازه تعبیر می‌شود.
اگر در خواب ببینید سیل آمده است به این معناست که وارد دوران پر از استرسی از زندگی خود شده‌اید و شما از اینکه نتوانید با نگرانی‌ها و مسئولیت‌هایتان رو به رو شوید، می‌ترسید.

نظرات